Muutoksiin varautuminen

Rintakuva henkilöstä.

Muutoksiin varautuminen 

Jos sairastut vakavasti tai jos et vanhana kykene ilmaisemaan omaa tahtoasi, mitkä ovat toiveesi? Minkälaista hoitoa ja hoivaa haluat? Miten haluat omaisuuttasi käytettävän, ja kenen haluat päättävän asioistasi? Meille jokaiselle on tärkeää oman elämänhallinnan ja itsemääräämisoikeuden säilyttäminen, oikeus päättää itseään ja omaisuuttaan koskevista asioista.

Oikeudellinen ennakointi on järkevää varautumista mahdollisiin terveydentilan muutoksiin. Etenevissä muistisairauksissa kyky osallistua päätöksiin heikkenee, joten on hyvä ennakoida asiaa. 

Oikeudellisella ennakoinnilla voit varmistaa oman tahtosi noudattamisen tilanteissa, joissa et enää itse kykene pätevällä tavalla tekemään päätöksiä ja hoitamaan asioitasi.

Myös asumiseen liittyviä asioita on hyvä hyvissä ajoin ottaa pohdittavaksi; onko oma kotisi sellainen, että voit asua siellä mahdollisimman pitkään. Miten hyvinvointiteknologia olisi avuksi ikääntyessäsi? Turvallisia vuosia muistiperheille –opas antaa tietoa turvallisesta kotona asumisesta muistisairaille ja heidän läheisilleen.

Hoitotahto ja elämänlaatutestamentti

Hoitotahto ja elämänlaatutestamentti 

Hoitotahto on suullinen tai kirjallinen tahdon ilmaisu, jolla voit antaa hoitoasi ja hoivaasi koskevia määräyksiä ja toivomuksia siltä varalta, että et enää itse pysty niitä sairauden tai muun syyn vuoksi ilmaisemaan. Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää riittävällä tavalla hoitotahdon merkityksen ja sisällön. 

Kun olet tehnyt hoitotahdon, siitä on hyvä kertoa läheisille, omalle hoitajallesi ja hoitavalle lääkärille. Kirjallinen hoitotahtolomake liitetään potilasasiakirjoihisi.

Elämänlaatutestamentilla voit kertoa itsellesi tärkeät, arkielämän asiasi. Nämä asiat tulee huomioida tilanteissa, joissa et itse pysty enää huolehtimaan tai vaikuttamaan niihin.

Tee hoitotahto ja elämänlaatutestamentti riittävän aikaisessa vaiheessa.

Ovatko omat ja läheisesi musiikkimuistot tallessa? Mielimusiikin avulla muistisairauteen sairastunut voi kokea mielihyvää, jota voi olla muilla keinoilla vaikea tavoittaa. Siksi niiden kirjaaminen on keskeistä. Tärkeät muistot jäävät talteen, kun ne kirjataan Musiikkitahto-vihkoon.

Valtakirjavaltuutus

Valtakirjavaltuutus  

Jos henkilö pystyy tekemään valtakirjan ja ymmärtää sen merkityksen, hän voi valtuuttaa valtakirjassa tietyn henkilön hoitamaan tietyn asian valtakirjan avulla. Tämä on hyvä ja helposti toteutettavissa oleva keino hoitaa asiointi esimerkiksi pankissa tai terveydenhuollossa. Käytännössä myös vakuutus-, posti-, puhelin –ja verotusasiat voi hoitaa valtakirjan avulla.

Omakantaa koskevan valtuuden nimi on Terveydenhuollon asioiden hoito. Se oikeuttaa katselemaan, ilmoittamaan ja vastaanottamaan valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja sekä tekemään ajanvarauksia terveydenhuoltoon toisen puolesta niissä kanavissa, jotka valtuus kattaa.

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus 

Valtakirjavaltuutuksen lisäksi kannattaa laatia myös edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että asiat hoidetaan omien toiveidesi ja määräystesi mukaisesti. Valtuutuksessa nimeät, kenen haluat hoitavan tulevaisuudessa asioitasi. On huomioitavaa, että edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun valtuutus on vahvistettu maistraatissa. Tätä varten tarvitaan lääkärinlausunto valtuuttajan kyvyttömyydestä huolehtia asioistaan.  

Edunvalvonta

Edunvalvonta  

Edunvalvonnan määrääminen on aina viimesijainen vaihtoehto, jos edunvalvontavaltuutusta ei ole ennakkoon tehty, eikä muitakaan keinoja hoitaa asioita ole. Tällöin edunvalvoja määrätään huolehtimaan taloudellisista asioistasi sekä siitä, että saat asianmukaisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen. Edunvalvojana voi toimia omainen tai yleinen edunvalvoja.   

Asumisen esteettömyys

Asumisen esteettömyys

Asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään on monen toive. Asunnon ja asuinolojen toimivuuden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin.

Kodissa on tärkeää huomioida sisäänkäynnit, leveät oviaukot, sekä pääsy wc - ja pesutilaan, jotta asunnossa olisi tarvittaessa mahdollista liikkua myös apuvälineiden avulla.

Aina remontointi ei tule kuitenkaan kyseeseen tai palvelut ovat kaukana. Monissa kunnissa ja kaupungeissa on tarjolla esteettömiä asuntoja, lähellä palveluita. Lisätietoa löydät kuntien verkkosivuilta.

Hyvinvointiteknologia arkea helpottamaan

Hyvinvointiteknologia arkea helpottamaan 

Hyvinvointiteknologia käsittää kaiken tekniikan, joka tavalla tai toisella parantaa tai helpottaa arkielämää. Tekniikkaa käytetään turvallisuuden, toimintakyvyn ja osallistumismahdollisuuksien parantamiseen. Yleisesti käytettyjä kotona asumista tukevia laitteita ovat esimerkiksi turvapuhelin, ovihälytin, liesivahti ja lääkeautomaatti.

Ikäteknologia on tarkoitettu ikääntyneiden tarpeisiin ja tukee ikääntymisestä johtuvia toimintakyvyn muutoksia, joita voi tulla esim. aistien, muistin, hienomotoriikan, lihaskunnon tai liikuntakyvyn heikentymisen myötä. Erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin kannattaa tutustua ja ottaa käyttöön itselle sopivat apuvälineet jo hyvissä ajoin. Lisätietoa aiheesta löydät Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n sivuilta:

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti