Arviointi- ja kuntoutusjakso

Neljä erilaista ammattilaista, vasemmassa reunassa puhekupla.

Arviointi- ja kuntoutusjakso

Arviointi- ja kuntoutusjakso toteutetaan silloin kun asiakkaalla arvioidaan olevan säännöllistä kotihoidon palveluiden tarvetta.  Arviointi- ja kuntoutusjaksolle ohjaudutaan aina asiakasohjauksen kautta. Yhteydenoton asiakasohjaukseen voi tehdä asiakas, läheinen, sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tai muu taho. Palveluohjaaja arvioi kokonaisvaltaisesti asiakkaan palveluiden tarpeen ennen arviointi- ja kuntoutusjakson aloitusta.  Palvelutarpeen arviointi tehdään useimmiten omassa asuinympäristössä, mutta sairaalasta kotiutuessa tilannetta arvioidaan jo sairaalassa. 

Kotihoidon kuntouttavalla arviointijaksolla selvitetään tarkemmin yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan voimavaroja, toimintakykyä, kuntoutumismahdollisuuksia ja arvioidaan aktiivisesti asiakkaan palveluntarvetta.  

Kuntouttava arviointijakso toteutetaan asiakkaan kotona, jokainen käynti perustuu kuntouttavaan työotteeseen. Arviointijaksolle laaditaan suunnitelma, jonka harjoitteiden avulla asiakkaan fyysistä toimintakykyä pyritään parantamaan jakson aikana. Asiakasta tuetaan ja autetaan niissä arkielämän toiminnoissa, joihin hänen voimavaransa eivät riitä. Arviointi- ja kuntoutusjakson tavoitteena on, että asiakkaan toimintakyky pysyisi ennallaan tai kohenisi. Toimintakyvyn parantuessa voi kotihoidon palveluiden tarve vähentyä tai toimintakyky kohentua niin, ettei arviointi- ja kuntoutusjakson päätyttyä kotihoidon palveluille ole enää tarvetta. Arviointi- ja kuntoutusjakson toteuttaa kotihoidon monialainen osaava henkilöstö, johon kuuluu muun muassa lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä fysioterapeutteja.   

Arviointi- ja kuntoutusjakson käyntejä voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan teknologisten laitteiden avulla esimerkiksi videovälitteisellä kuvapuhelinpalvelulla. Jokainen asiakkaan luokse tehtävä käynti on arvioiva käynti. Arviointi- ja kuntoutusjakson kesto on enintään 4 viikkoa. 

Toimintakyvyn arvioinnissa hyödynnetään RAI-järjestelmää ja lisäksi tarvittaessa käytetään muita toimintakykymittareita. Arviointien tuloksia hyödynnetään jatkohoitoa suunniteltaessa.   

Arviointi- ja kuntoutusjakson lopussa asiakkaan tarvitsemat palvelut, tukipalvelut, kolmannen sektorin palvelut ja muut tukiverkostot kartoitetaan ja asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma. Mikäli kotihoidon palvelut päättyvät, saa asiakas jatko-ohjeet omatoimiseen harjoitteluun.  Mikäli jakson jälkeen alkaa säännöllinen kotihoito, fyysisen toimintakyvyn harjoitukset jatkuvat edelleen. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti