Seuranta ja arviointi

Jatkuva terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi

Kotihoidon toiminnan tavoitteena on turvata ikäihmisten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään tukemalla asiakkaan omatoimisuutta.   

Jokainen kotihoidon käynti on arvioiva käynti. Käynneillä arvioidaan kokonaisvaltaisesti terveydentilaasi ja toimintakykyäsi. Hoitaja seuraa vointiasi ja tekee havainnoistaan kirjauksia asiakastietojärjestelmään mobiililaitetta tai tietokonetta hyödyntäen käynnin aikana. 

Kirjaaminen on merkittävä osa hoitoasi ja se kuuluukin aina käynnin sisältöön. Sinun toivotaan kertovan voinnissasi ja toimintakyvyssäsi havaitsemistasi muutoksista, jotta niistä voidaan kirjata sinun tietoihisi ja näin ollen tieto siirtyy koko hoitoketjussa. Sinulla on aina oikeus saada tietää, mitä voinnistasi kirjataan. 

Hoitoasi toteutetaan lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti ja lääkärin valvonnan alaisena. Sairaanhoitaja tai lähihoitaja konsultoi lääkäriä hoitoosi liittyvistä asioista. 

Toimintakykyäsi arvioidaan kaksi kertaa vuodessa tehtävällä RAI- arvioinnilla.  

RAI-järjestelmän avulla  

  • selvitetään palvelutarpeesi  
  • kohdennetaan palvelusi oikein ja tarpeenmukaisesti. 
  • päivitetään hoito- ja palvelusuunnitelmasi 
Teknologian soveltuvuuden arviointi

Teknologian soveltuvuuden arviointi

Sinulla on voinut olla jo palveluiden alusta alkaen käytössäsi kotihoidon tarjoamaa kotona asumista tukevaa teknologiaa, kuten lääkeautomaatti tai etähoidon mahdollistava etähoitolaite. Myös teknologian hyödynnettävyyttä ja soveltuvuutta palveluidesi toteuttamiseen palvelutarvettasi vastaavaksi arvioidaan säännöllisesti sekä kotihoidon käyntien yhteydessä ja aina hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitettäessä.  

Kotihoidon käynnit voidaan muuttaa etähoitokäynneiksi, jos toimintakyvyn muutosten arvioinnin myötä se katsotaan sinulle soveltuvaksi. Lääkehoidon tueksi voidaan aloittaa lääkeautomaattipalvelu, jos lääkityksesi muuttuu sen kaltaiseksi, että siinä voidaan hyödyntää automaattia.  

Yhtä tärkeää on myös tehdä havaintoja, jos teknologia ei enää vastaa sinun palveluntarvettasi. Tällöin yhdessä kanssasi mietitään, miten palvelut jatkossa toteutetaan, jos teknologiatuettu palvelu ei enää toimi. Tällöin kyseeseen voi tulla etähoitokäyntien muuttaminen fyysisiksi kotihoidon käynneiksi. 

Voinnin äkillinen heikkeneminen

Voinnin äkillinen heikkeneminen

Kotihoidossa pyritään sairauksien ja voinnin laskun ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn sekä nopeaan reagointiin tilanteissa, joissa vointisi äkillisesti heikkenee. Ensijaisesti kotihoidon lähihoitaja tai sairaanhoitaja konsultoi lääkäriä, joka antaa toimintaohjeet hoitajille.  Kotona on mahdollista tehdä alkututkimukset voinnin laskun syyn selvittämiseksi. Tarvittaessa kotihoidosta voidaan konsultoida kotisairaalaa ja pyritään hoitamaan akuutti tilanteesi yhteistyöllä ensisijaisesti kotona. Tarpeetonta sairaalaan lähettämistä pyritään välttämään. 

Ikäihmisten asumispalvelut

Ikäihmisten asumispalvelut 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ikäihmisten asumispalveluja järjestetään omana tuotantona, ostopalveluna ja palvelusetelillä.   

Yhteisöllinen asuminen 

Yhteisöllinen asuminen on uusi palvelumuoto, joka korvaa lainsäädännössä entisen palveluasumisen ja se on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut sekä hoidon ja huolenpidon tarve kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi.  

Yhteisöllisessä asumisessa asut esteettömässä, turvallisessa asumisyksikössä omassa vuokra- asunnossasi. Hoivapalvelut tuotetaan kotihoidon palveluina ja tukipalveluina sinulle tehdyn palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Yksikössä on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.  

Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään siinä tapauksessa, jos tarvitset päivittäin vuorokaudenajasta riippumatta jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa tai sellaista vaativaa ammatillista hoitoa, joiden järjestäminen kotihoitona, omaishoitona, perhehoitona tai muulla tavalla ei ole mahdollista tai etusi mukaista.   

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntäminen perustuu aina palvelutarpeesi arviointiin. Palvelutarpeen arviointi sisältää laaja-alaisen toimintakyvyn arvioinnin. Toimintakyvyn arviointimenetelminä toimivat havainnointi, haastattelu ja erilaiset arviointimittarit kuten RAI-toimintakyvyn arviointimittari. Palveluohjaaja tutustuu tilanteeseesi ja sen kehittymiseen sekä huomioi arkiympäristösi, selvittää palveluiden saavutettavuuden ja läheistesi auttamismahdollisuudet.  

Palvelutarpeen arvioinnin osana pääsääntöisesti toteutetaan arviointi- ja kuntoutusjakso, joko kotonasi tai hyvinvointialueen palveluasumisen yksikössä. Jakson aikana selvitetään, onko toimintakykyäsi ja arkeasi mahdollista tukea asumispalveluiden sijaan kotiisi tarpeiden mukaan räätälöidyllä palvelukokonaisuudella. 

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti