Läheinen

Ihminen ja sydän, ikoni.

Läheinen

Läheisen rooli on todella tärkeä ja merkityksellinen niin kotihoidon asiakkaalle kuin hoitohenkilökunnallekin. Omaiset, läheiset ja muu lähipiiri ovat apuna ikääntyneen hyvinvoinnin tukemisessa ja tärkeä voimavara hoidon kokonaisuudessa. Omaisilla voi olla tarve olla asiakkaan lähellä ja osallistua hoitoon konkreettisella tavalla. Palvelutarpeen arviointikäynnin yhteydessä kartoitetaan, miten läheisillä on mahdollisuus osallistua asiakkaan tukemiseen. 

Omaisyhteistyö on lakisääteistä ja mahdollistaa asiakkaan ja hänen omaistensa ja muiden tärkeiden ihmisten osallistumisen palvelua koskevaan päätöksentekoon sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Omaisten avulla ikäihmisen ääni kuuluu hoidon suunnittelussa silloinkin, kun hän ei enää pysty itse ilmaisemaan tahtoaan tai kertomaan ajatuksistaan ja toiveistaan. 

Omaisyhteistyö tukee hyvinvointia

Omaisyhteistyö tukee hyvinvointia

Omaisyhteistyön keskeisin tavoite on kotihoidon asiakkaan hyvä elämä, eli hänen itsemääräämisoikeutensa tukeminen sekä toimivan arjen turvaaminen. Toimivan omaisyhteistyön avulla luottamus annettavaan hoitoon vahvistuu ja yhteistyön edistäminen tukee asiakkaan ja lähipiirin hyvinvointia sekä lisää kuulluksi tulemisen kokemusta.  

Omaisten merkitys korostuu silloin, kun iäkkäällä on avuntarve lisääntynyt. Läheiset tuovat iäkkään elämään sisältöä, jatkuvuutta ja merkityksellisyyttä.  

Yhteydenpito läheisten kanssa

Yhteydenpito läheisten kanssa

Asiakasta koskevia tietoja ei saa pääsääntöisesti antaa omaisille ilman asiakkaan suostumusta.  Omaisyhteistyöhön haasteita tuovat ne tilanteet, joissa asiakkaat kieltävät omaisen ja hoitajan välisen yhteydenpidon. Asiakkaat saattavat pyytää, ettei omaisia informoida joistakin asioista, vaikka hoitajat pitäisivät omaisten informointia tarpeellisena. 

Yhteydenpito läheisten ja kotihoidon kesken tapahtuu yleensä puhelimitse. Kotihoidon omahoitaja on  yhteydessä ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi sovitun omaisen kanssa asiakkaan hoitoon liittyvissä asioissa.  

Jos kotihoidon palvelut toteutetaan kokonaan tai osittain etähoitona, on läheisellä mahdollisuus ottaa käyttöönsä mobiilitunnus, jonka avulla hän voi olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa etähoitolaitteen kautta. Tämän käyttöönotto on maksutonta. Kuva- ja ääniyhteys etähoitolaitteen avulla mahdollistaa tapaamiset tarvittaessa useamman läheisen kanssa yhtä aikaa. Tarvittaessa läheinen voi myös lähettää  viestejä laitteen kautta. Asiakkaan etähoitolaitteeseen voidaan myös asentaa erikseen sovitusti ns. soittopyyntönappi, jolloin sitä painaessaan asiakas kertoo omaiselle, että toivoo tämän soittavan. 

Asiakkaan voinnin äkillinen heikkeneminen

Asiakkaan voinnin äkillinen heikkeneminen

Jos huomaat, että kotihoidon asiakkaana olevan läheisesi vointi on jostakin syystä äkillisesti heikentynyt, on hyvä ottaa heti yhteys kotihoidon tiimin hoitajaan. 

Kotona on mahdollista tehdä alkututkimukset voinnin laskun syyn selvittämiseksi. Hoitaja konsultoi kotihoidon lääkäriä ja saa toimintaohjeet, kuinka asiakkaan kohdalla hoitoa jatketaan. Tarvittaessa kotihoidosta voidaan konsultoida kotisairaalaa ja pyritään hoitamaan akuutti tilanne yhteistyöllä ensisijaisesti kotona. Tarpeetonta sairaalaan lähettämistä pyritään välttämään. 

Kotihoidon tiimien yhteystiedot
Ilmoitus haitta- tai vaaratapahtumasta

Ilmoitus haitta- tai vaaratapahtumasta

Aina asiointi ei suju toivotulla tavalla, ja asiakkaalle saattaa aiheutua hoidosta tai palvelusta haittaa. Vastuu turvallisesta asioinnista on aina hoitavilla työntekijöillä, ja siksi on tärkeää selvittää, mitä on tapahtunut.

Näitkö tai koitko sinä tai läheisesi hoidon tai palvelun aikana vaara- tai läheltä piti -tilanteen?
Hyvinvointialueella on käytössä vaaratilanneilmoituskanava, johon asiakkaat ja läheiset voivat ilmoittaa havaitsemiaan vaaratilanteita hoiva- ja hoitoprosesseissa. Jos koit asioidessasi Oma Hämeen toimintayksiköissä läheltä piti- tai vaaratilanteen, täytä tästä vaaratilanneilmoitus.

Ilmoitukset käsitellään yksiköissä ja mietitään ratkaisuja, joilla pystyttäisiin estämään vastaavat tilanteet jatkossa. Tämän lisäksi ilmoituksista koottuja raportteja käsitellään erilaisissa yhteistyöryhmissä ja johtoryhmissä turvallisempien toimintatapojen kehittämiseksi. Tavoitteena on vaaratilanteesta oppiminen ja vastaavien tilanteiden välttäminen tulevaisuudessa.

Huomioithan, että ilmoitusten käsittelyssä painopiste on potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Henkilökohtaista hoitoa koskevia kysymyksiä ei käsitellä vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta. Vaaratilanneilmoitukset tallentuvat sähköiseen järjestelmään, josta asiakas- ja potilasturvallisuuskoordinaattorit ohjaavat ne käsiteltäväksi yksikköön, jota ilmoitus koskee. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
  • Erittäin hyvin 
  • Melko hyvin 
  • Melko huonosti 
  • Erittäin huonosti