Muut kotona asumista tukevat palvelut

Kaksi henkilöä vieretysten. Toisen yllä puhekupla.

Muut kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon asiakkuuden lisäksi sinulla voi olla sitä täydentäviä palveluita. Palvelut eivät kuitenkaan aina välttämättä vaadi kotihoidon asiakkuutta. Palveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan hakemukseen sekä tehtyyn palvelutarpeen arviointiin.

Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttava päivätoiminta on ennaltaehkäisevä palvelu kotona asuville ikääntyneille henkilöille. Kuntouttava päivätoiminta sisältää itsenäistä elämää tukevaa kuntouttavaa sekä sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoiminnan alkaessa tehdään asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on asiakkaan omista tarpeista lähtevä ja yksilöllinen. Asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan kuntoutumisen tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuntouttava päivätoiminta edistää ikäihmisten kokonaisvaltaista toimintakykyä; fyysistä kuntoa, liikkumiskykyä, omatoimisuutta, henkistä vireyttä ja hyvinvointia sekä tarjoaa sosiaalista kanssakäymistä ja ihmissuhteita.

Saat lisätietoa kuntouttavasta päivätoiminnasta hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Omaishoito

Omaishoito

Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen. Omainen auttaa yhä enemmän läheistään joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, että läheinen ei enää selviydykään ilman apua. Joskus taas omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena. Omaishoidon tuki on lakisääteinen yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva palvelu, jota voidaan hakea asiakasohjauksesta. Omaishoidon tuen päätöksen tekeminen perustuu aina hoidettavan ja hoitajan monipuoliseen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointiin. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti arjessa tarvittavan avun määrä sekä hoidon sitovuus ja jatkuvuus. Myös hoidettavan kodin tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla hoitoon sopiva. Omaishoidon tuen kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista ja omaishoitajaa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuen toimintaohjeeseen voit tutustua tästä Oma Hämeen sivujen linkistä.

Omaishoitosopimuksen tehneiden omaishoitajien valmennus on hyvinvointialueen järjestämisvastuulla. Omaishoitoliiton paikallisyhdistysten järjestämä Ovet-valmennus ei korvaa hyvinvointialueiden järjestämää valmennusta, mutta täydentää sitä. Omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat ovat tervetulleita Ovet-valmennukseen sen jälkeen, kun he ovat saaneet hyvinvointialueen valmennuksen tai sopineet sen toteutumisesta.

Ovet- valmennus tukee omaishoitajuutta. Valmennuksen tavoitteena on omaishoitajien vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Se on osallistujille maksutonta ryhmätoimintaa, jossa käsitellään alustusten, keskustelun ja harjoitusten avulla keskeisiä omaishoitajuuteen liittyviä asioita.

Voit lukea lisää Ovet valmennuksesta tästä linkistä

voit katsoa Ovet- valmennuksesta kertovan –videon tästä

Omaishoidon valmennusta ja muuta tukea omaishoitajille tarjoavia järjestöjä Kanta-Hämeen alueella on kolme. Tästä löydät lisätietoja ja yhdistysten yhteystiedot:  

Perhehoito

Perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Hyvinvointialue tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle hänen tarpeidensa mukainen hoiva ja huolenpito perheenjäsenenä sekä mahdollisuus läheisiin ihmissuhteisiin. Hoivalla ja huolenpidolla pyritään edistämään hoidossa olevan henkilön toimintakyvyn ylläpitoa kuntoutuksen periaatteita hyödyntäen sekä vahvistaen perhehoidettavan perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Hoidon perustana ovat ihmisarvon kunnioittaminen, oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun.

Perhehoidon vahvuuksia ovat muun muassa pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja koti elinympäristönä. Perhehoidossa on mahdollista antaa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa: ryhmäkoko on pieni ja hoitaja pysyy samana. Perhehoidossa hoidettavaa tuetaan osallistumaan perheen arkeen omien voimavarojen ja halun mukaan, joka tukee hänen toimintakykyään ja edistää elämänlaatua. Perheessä eläminen antaa ikäihmiselle virikkeitä. Perhehoito antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä sekä yhdessä tekemistä ja kokemista hoivan ja huolenpidon perustana.

Tästä pääset tutustumaan Oma Hämeen perhehoidon toimintaohjeeseen.

Saat lisää tietoa perhehoidosta tästä Perhehoitoliiton julkaisemasta videosta:

Hyvää perhehoitoa ikäihmisille: Tietoa perhehoidon järjestämisestä.

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen

Lyhytaikaista palveluasumista voidaan myöntää tilapäisenä tai säännöllisenä palveluna. Hoito voidaan järjestää palveluasumisyksikössä tai perhehoitokodissa.

Tilapäinen (kertaluonteinen) tarve voi syntyä:

 • Kotiutumistilanteet, asiakas kotiutuu esim. sairaalasta.
 • Kriisitilanteet, esim. asiakas ohjautuu sosiaalipäivystyksen kautta.
 • Asiakkaan toimintakyky on tilapäisesti laskenut.
 • Asiakkaalla ei ole sairaalahoidon tarvetta, mutta asiakas ei selviydy kotona tukipalvelujen tai kotihoidon turvin.
 • Omaishoidettavan omaishoitaja on sairastunut tai kuollut.

Säännöllistä lyhytaikaista palveluasumista myönnetään:

 • Ensisijaisesti omaishoidettavalle omaishoitajan vapaapäivien ajaksi, omaishoitaja on oikeutettu omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Myös läheishoitajalla on mahdollisuus omaishoitajan vapaisiin. Läheishoitajalla tarkoitetaan omaishoitajaa, joka on oikeutettu omaishoidon tukeen, mutta ei halua sitä.
 • Voidaan myöntää myös omaishoitoa tukevana palveluna.
Kotisairaala

Kotisairaala

Kotisairaalan tavoitteena on tarjota kotiin turvallista ja laadukasta sairaalatasoista hoitoa silloin, kun hoito ei edellytä muutoin sairaalassa olemista.

Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä ja hoidosta vastaa lääkäri sekä sairaanhoitajat. Kotisairaala hoitaa muun muassa suonensisäistä antibioottihoitoa vaativia infektioita sekä tarjoaa kotiin vietävää palliatiivista hoitoa. Kotisairaalan turvin palliatiivisessa hoidossa oleva asiakas pystyy olemaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotisairaalan tarjoama hoito toteutetaan usein yhteistyössä omaisten ja kotihoidon kanssa. Kotisairaalan käynnit ovat maksullisia, paitsi säännöllisen kotihoidon, ympärivuorokautisen palveluasumisen ja tilapäisen palveluasumisen sekä perhehoidon asiakkaille. Kotisairaalahoito kerryttää terveydenhuollon maksukattoa.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti