Kuntoutuspalvelut Oma Hämeessä

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Kuntoutuspalvelut Oma Hämeessä  

Ota arjessa tekemäsi havainnot ja tuntemasi huoli toimintakyvystäsi puheeksi ammattilaisten kanssa. Heiltä saat tietoa ja tukea. Voitte yhdessä suunnitella arkeasi helpottavia toimintatapoja ja tukikeinoja. Varhaisella tuella on mahdollista estää ongelmien kasaantuminen.

Voit tutustua kuntoutuksen palveluihin alla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat  

Fysioterapiasta saat apua, jos vamma, sairaus tai muusta syystä johtuva toimintarajoite vaikeuttaa selviytymistäsi päivittäisistä toiminnoista. Fysioterapeutti arvioi kanssasi toimintakykyäsi, muun muassa kipua sekä liikkeeseen ja liikkumiseen liittyviä ongelmia. Fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi

 • haastattelu
 • tutkiminen
 • terapeuttinen harjoittelu
 • terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta.

Fysioterapeutti laatii kanssasi yksilöllisen, sinulle räätälöidyn suunnitelman. Se voi sisältää muun muassa itsenäisiä harjoitteita ja kuntoutumisesi seurantaa. Oma aktiivisuutesi ja harjoitusohjelman noudattaminen ovat tärkeitä asioita fysioterapian toteutuksessa.

Toimintaterapia tukee toiminnallista suoriutumistasi, jos se on heikentynyt sairastumisen, vammautumisen tai ikääntymisen vuoksi. Toimintaterapian tavoitteena on tukea itsenäistä toimintakykyäsi ja osallistumistasi sinulle merkityksellisiin toimintoihin omassa ympäristössäsi.

Toimintaterapian keinoina voivat olla esimerkiksi

 • arjen toimintojen arviointi
 • tarvitsemiesi apuvälineiden suunnittelu ja valinta
 • toimintaympäristösi muokkaaminen.

Toimintaterapeutti valmistaa myös yksilöllisiä yläraajaortooseja ja tukia.

Puheterapia sisältää puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja syömisen vaikeuksien ennaltaehkäisyä, tutkimista, ohjausta ja kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.

Apuvälinepalvelut

Apuvälineet toimintakyvyn tukena 

Apuväline edistää tai ylläpitää toimintakykyäsi silloin, kun olet heikommassa kunnossa vammasi tai sairautesi vuoksi. Apuväline myös auttaa sinua suoriutumaan erilaisista tehtävistä sekä helpottaa osallistumistasi elämän eri tilanteisiin.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen apuvälinekeskus noudattaa valtakunnallisia apuvälineiden luovutusperusteita. Tietoa niistä saat kuntoutuksen ammattilaisilta. Voit myös lukea apuvälineiden luovutusperusteista sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen apuvälinepalveluista saat lisätietoa Oma Hämeen sivuilta.

Ohjeita apuvälineiden käyttöön löydät Terveyskylän Kuntoutumistalon Apuvälineet-osiosta.

Hoitotarvikejakelu ei kuulu kuntoutuksen apuvälinepalveluihin. Lisätietoa hoitotarvikejakelusta saat Oma Hämeen sivuilta.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus 

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja siis ohjaa, neuvoo ja tukee sinua ja läheisiäsi sairautesi tai vammautumisesi mukanaan tuomassa elämäntilanteessa.

Kuntoutusohjaaja esimerkiksi

 • kartoittaa kokonaistilanteesi
 • ohjaa ja neuvoo kuntoutukseen, asumiseen, sosiaaliturvaan ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa
 • tukee osallisuuttasi arkiympäristössäsi ja tekee tarvittaessa koti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä
 • tekee verkostoyhteistyötä esim. Kelan, vammaispalvelujen, yksityisten palveluntuottajien sekä koulujen kanssa.

Kuntoutusohjaus on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Kuntoutusohjaajat työskentelevät Kanta-Hämeen hyvinvointialueella erikoissairaanhoidossa.

Kuulonkuntoutus

Kuulonkuntoutus

Kuulonkuntoutus perustuu sinulle tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Voit hakeutua kuulontutkimuksiin omalle terveysasemallesi, jos kuulosi on heikentynyt. Kuulon heikentymisen vuoksi esimerkiksi

 • sinun voi olla vaikea saada keskustelukumppanisi sanoista selvää
 • saatat karttaa tilaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä ja hälyä
 • korvasi soi tai voi olla muuten tukkoisen tuntuinen.
Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö 

Sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeesi ja elämäntilanteeseesi. Terveyssosiaalityö eli terveydenhuollon sosiaalityö tukee sekä sinua että läheisiäsi muuttuneessa tilanteessa. Se on mukana hoitosi ja kuntoutuksesi kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. Näin se turvaa arkielämäsi jatkumisen mahdollisimman hyvänä.

Terveyssosiaalityön työntekijät työskentelevät terveydenhuollossa ja tekevät yhteistyötä sinun, läheistesi ja muiden toimijoiden kanssa. Terveyssosiaalityöntekijä ja terveyssosiaaliohjaaja tekevät esimerkiksi seuraavia asioita:

 • antavat tietoa sosiaaliturvaan liittyvistä etuuksista, kuten sairauspäivärahasta, matka- ja lääkekorvauksista, eläkkeistä ja vammaisetuuksista
 • auttavat työkykysi ja kuntoutusmahdollisuuksiesi selvittämisessä
 • ohjaavat perhe- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa, kuten vammais-, päihde- ja kotipalveluihin, lastensuojeluun ja omaishoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä
 • antavat tukea kriisitilanteissa
 • tekevät sosiaalisen tilanteen arviointeja ja osallistuvat perhearvioinnin tekemiseen
 • neuvovat muutoksenhakuun liittyvissä tilanteissa
 • tekevät yhteistyötä läheistesi, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus 

Jos sinulla on haasteita esimerkiksi itsenäisessä selviytymisessä arjessa, voit saada apua sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sen tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • itsenäinen selviytyminen arkielämässä
 • koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelu
 • päihteettömän arjen hallinta
 • toimintakykysi kokonaisvaltainen edistäminen
 • syrjäytymisen ehkäisy.

Sosiaalinen kuntoutus on lakisääteinen palvelu ja se perustuu sosiaalisen toimintakykysi ja kuntoutustarpeesi selvittämiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeesi arvioidaan sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnissa.

Jos haluat, että sinulle tehdään sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi, voit ottaa yhteyttä aikuisten sosiaalipalveluihin itse.

Jos haluat, että omaisellesi tai läheisellesi tehdään sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi, voit ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin hänen puolestaan.

Aikuisten sosiaalipalveluiden yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta 

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään tukemaan edellytyksiäsi työelämään tai koulutukseen siirtymiseen vahvistamalla voimavarojasi ja toimintakykyäsi, jos olet ollut pitkään työttömänä. Kuntouttava työtoiminta voi olla sinulle sopiva palvelu, mikäli et toiminta- ja työkykysi asettamien rajoitusten vuoksi voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Jos haluat selvittää, voisiko kuntouttava työtoiminta olla sinulle sopiva palvelu, voi ottaa yhteyttä aikuisten sosiaalipalveluihin.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta löydät Oma Hämeen sivuilta.

Muut terapiat

Muut terapiat 

Jalkaterapiaan kuuluvat alaraajavaivojen tutkiminen, ennaltaehkäisy ja hoito. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella jalkaterapia on suunnattu ensisijaisesti diabetesta ja nivelreumaa sairastaville, joilla on suuri riski saada jalkaterän alueen haavauma.

Haavariskisi selvitetään lääkärin, sairaanhoitajan tai jalkojenhoidon ammattihenkilön vastaanotolla. Jalkaterapeutti arvioi hoidon tarpeesi, hoitomenetelmät sekä käyntien tiheyden. Hän myös tutkii alaraajojesi kuormitusmuutoksia ja toimintaa. Lisäksi jalkaterapeutti arvioi, mitkä apuvälineet (esim. tukipohjalliset ja/tai erityisjalkineet) voisivat sopia sinulle.

Lymfaterapiaa voidaan myöntää sairaudestasi johtuvan turvotuksen hoitoon yksilöllisen tarpeen ja harkinnan mukaan.

Kelan kuntoutuspalvelut

Kelan kuntoutuspalvelut  

Kela järjestää kuntoutusta kaikenikäisille ja turvaa toimeentuloasi kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa sinua elämään sairauden kanssa ja jatkamaan töissä tai palaamaan sinne.

Voit tutustua Kelan sivuilla kuntoutuksen pikaoppaaseen.

Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta löydät Kelan sivuilta.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus  

Jos terveydentilassasi tapahtuu muutos, se voi vaikuttaa työkykyysi. Työssä jatkamistasi voidaan kuitenkin tukea muokkaamalla työtäsi työnantajasi kanssa yhdessä sopien. Työterveyshuolto voi auttaa selvittämään, voisiko esimerkiksi työtehtäviäsi, työaikaasi tai työtapojasi muokata niin, että ne vastaavat muuttunutta toimintakykyäsi.

Voit saada apua myös ammatillisesta kuntoutuksesta, esimerkiksi työkokeilusta tai työhönvalmennuksesta. Niillä pyritään tukemaan työelämässä jatkamistasi, työhön palaamistasi poissaolon jälkeen tai työllistymistäsi.

Ammatillista kuntoutusta varten tarvitset yleensä terveydenhuollon lausunnon työ- ja toimintakyvystäsi. Keskustele työterveyshuollossa vaihtoehdoistasi. Jos sinulle ei ole nimetty työterveyshuoltoa, ole yhteydessä terveysasemaasi.

Voit tutustua Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Tietoa työeläkelaitosten järjestämästä ammatillisesta kuntoutuksesta löydät Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi-sivulta.

Rintamaveteraanikuntoutus 

Rintamaveteraanikuntoutus  

Veteraanikuntoutusta voi saada rintamaveteraani, joka

 • asuu Suomessa
 • osallistui vuosien 1939–1945 sotiin
 • on saanut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen.

Ennen rintamaveteraanikuntoutukseen hakemista on selvitettävä, voisiko veteraani saada kuntoutusta jonkin seuraavan lain perusteella:

 • sotilasvammalaki
 • liikennevakuutuslaki
 • työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • jokin muu näitä edeltänyt vastaava laki.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen voi päästä, jos kuntoutusta ei voi saada edellä listattujen lakien perusteella.

Rintamaveteraaneille järjestetään kuntoutusta

 • laitoskuntoutuksena
 • päiväkuntoutuksena
 • avokuntoutuksena

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Aviopuoliso voi osallistua myös päiväkuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa.

Jotta rintamaveteraani voi päästä kuntoutukseen, hänelle tulee olla tehty rintamaveteraanin palvelutarpeen arviointi. Lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto, jos veteraanin

 • terveydentila sitä vaatii
 • toimintakykyluokkaa ei ole määritelty
 • toimintakykyluokka joudutaan määrittelemään uudestaan.

Voit tutustua rintamaveteraanien palveluihin tarkemmin Valtiokonttorin sivuilla.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti