Nuorten ja aikuisten kuntoutuksen palvelupolku

Milloin kuntoutukseen?

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Milloin kuntoutukseen?

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Milloin kuntoutukseen?

Tältä palvelupolulta löydät tietoa yli 16-vuotiaiden ja aikuisten kuntoutuksesta Kanta-Hämeen hyvinvointialueella sekä vinkkejä kuntoutukseen liittyvään itsehoitoon. Polulla on kuvattu kuntoutuksen kulkua sekä yleisesti että vaiheittain. Vaiheet saattavat toteutua joko yhden tai useamman käyntikerran aikana – tilanteestasi riippuen.

Tutustu myös sivun yläosan linkkeihin:

 • Mitä kuntoutus on?
 • Mitä toiminta- ja työkyky on?

Voit havaita toimintakykysi muutoksen itse, tai sen voi huomata joku läheisistäsi tai ammattilainen. Kykysi selviytyä arjessa on voinut heikentyä esimerkiksi, jos

 • olet sairastunut tai koet pitkittynyttä kipua
 • on sattunut tapaturma
 • olet kotiutunut sairaalasta
 • kykysi liikkua on vähitellen heikentynyt
 • mielialasi on laskenut toimintakykyäsi heikentävästi tai esimerkiksi työllisyyspolkusi ei etene toivotulla tavalla
 • aistitoimintojen (näkö, kuulo) heikentyminen vaikeuttaa arkeasi.

Voit lukea lisätietoa kuntoutustarpeen tunnistamisesta Terveyskylän Kuntoutumistalosta.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi  

Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa kuntoutuspolkuasi. Arvioinnilla pyritään varmistamaan, että ohjaudut oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Hoidon tarpeen arviointi tehdään, kun olet yhteydessä terveydenhuollon palveluihin.

Hoidon tarpeen arvioinnissa sinulta kysytään toimintakykyysi ja terveyteesi liittyviä tietoja. Tietojen avulla terveydenhuollon ammattilainen määrittää hoidon ja kuntoutuksen tarpeen ja kiireellisyyden.

Voit lukea lisää kuntoutustarpeen arvioinnista tämän polun kohdasta Kuntoutus alkaa tilanteesi arvioinnilla.

Omaolo

Omaolo 

Omaolo auttaa sinua itsenäisessä hoidon tarpeen arvioinnissa. Sivustolta saat oireisiisi sopivan, lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeestasi. Kun olet täyttänyt Omaolon oirearvion, sinut yhdistetään tarvittaessa oman alueesi ammattilaiselle ja ajanvaraukseen.

Pääset tekemään oirearvioita Omaolon sivuilla.

Jos haluat raportin terveydentilastasi, voit tehdä itsellesi terveystarkastuksen. Sen avulla näet, miten henkinen hyvinvointisi ja elintapasi vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja riskiisi sairastua. Tutustu terveystarkastukseen tarkemmin Omaolon sivuilla.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Kuntoutuspalvelut Oma Hämeessä

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Kuntoutuspalvelut Oma Hämeessä

Sosiaalityöntekijä ja puhekupla.

Kuntoutuspalvelut Oma Hämeessä  

Ota arjessa tekemäsi havainnot ja tuntemasi huoli toimintakyvystäsi puheeksi ammattilaisten kanssa. Heiltä saat tietoa ja tukea. Voitte yhdessä suunnitella arkeasi helpottavia toimintatapoja ja tukikeinoja. Varhaisella tuella on mahdollista estää ongelmien kasaantuminen.

Voit tutustua kuntoutuksen palveluihin alla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat  

Fysioterapiasta saat apua, jos vamma, sairaus tai muusta syystä johtuva toimintarajoite vaikeuttaa selviytymistäsi päivittäisistä toiminnoista. Fysioterapeutti arvioi kanssasi toimintakykyäsi, muun muassa kipua sekä liikkeeseen ja liikkumiseen liittyviä ongelmia. Fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi

 • haastattelu
 • tutkiminen
 • terapeuttinen harjoittelu
 • terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta.

Fysioterapeutti laatii kanssasi yksilöllisen, sinulle räätälöidyn suunnitelman. Se voi sisältää muun muassa itsenäisiä harjoitteita ja kuntoutumisesi seurantaa. Oma aktiivisuutesi ja harjoitusohjelman noudattaminen ovat tärkeitä asioita fysioterapian toteutuksessa.

Toimintaterapia tukee toiminnallista suoriutumistasi, jos se on heikentynyt sairastumisen, vammautumisen tai ikääntymisen vuoksi. Toimintaterapian tavoitteena on tukea itsenäistä toimintakykyäsi ja osallistumistasi sinulle merkityksellisiin toimintoihin omassa ympäristössäsi.

Toimintaterapian keinoina voivat olla esimerkiksi

 • arjen toimintojen arviointi
 • tarvitsemiesi apuvälineiden suunnittelu ja valinta
 • toimintaympäristösi muokkaaminen.

Toimintaterapeutti valmistaa myös yksilöllisiä yläraajaortooseja ja tukia.

Puheterapia sisältää puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja syömisen vaikeuksien ennaltaehkäisyä, tutkimista, ohjausta ja kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.

Apuvälinepalvelut

Apuvälineet toimintakyvyn tukena 

Apuväline edistää tai ylläpitää toimintakykyäsi silloin, kun olet heikommassa kunnossa vammasi tai sairautesi vuoksi. Apuväline myös auttaa sinua suoriutumaan erilaisista tehtävistä sekä helpottaa osallistumistasi elämän eri tilanteisiin.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen apuvälinekeskus noudattaa valtakunnallisia apuvälineiden luovutusperusteita. Tietoa niistä saat kuntoutuksen ammattilaisilta. Voit myös lukea apuvälineiden luovutusperusteista sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen apuvälinepalveluista saat lisätietoa Oma Hämeen sivuilta.

Ohjeita apuvälineiden käyttöön löydät Terveyskylän Kuntoutumistalon Apuvälineet-osiosta.

Hoitotarvikejakelu ei kuulu kuntoutuksen apuvälinepalveluihin. Lisätietoa hoitotarvikejakelusta saat Oma Hämeen sivuilta.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus 

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja siis ohjaa, neuvoo ja tukee sinua ja läheisiäsi sairautesi tai vammautumisesi mukanaan tuomassa elämäntilanteessa.

Kuntoutusohjaaja esimerkiksi

 • kartoittaa kokonaistilanteesi
 • ohjaa ja neuvoo kuntoutukseen, asumiseen, sosiaaliturvaan ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa
 • tukee osallisuuttasi arkiympäristössäsi ja tekee tarvittaessa koti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä
 • tekee verkostoyhteistyötä esim. Kelan, vammaispalvelujen, yksityisten palveluntuottajien sekä koulujen kanssa.

Kuntoutusohjaus on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Kuntoutusohjaajat työskentelevät Kanta-Hämeen hyvinvointialueella erikoissairaanhoidossa.

Kuulonkuntoutus

Kuulonkuntoutus

Kuulonkuntoutus perustuu sinulle tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Voit hakeutua kuulontutkimuksiin omalle terveysasemallesi, jos kuulosi on heikentynyt. Kuulon heikentymisen vuoksi esimerkiksi

 • sinun voi olla vaikea saada keskustelukumppanisi sanoista selvää
 • saatat karttaa tilaisuuksia, joissa on paljon ihmisiä ja hälyä
 • korvasi soi tai voi olla muuten tukkoisen tuntuinen.
Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö 

Sairastuminen tai vammautuminen voi vaikuttaa monella tavalla arkeesi ja elämäntilanteeseesi. Terveyssosiaalityö eli terveydenhuollon sosiaalityö tukee sekä sinua että läheisiäsi muuttuneessa tilanteessa. Se on mukana hoitosi ja kuntoutuksesi kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. Näin se turvaa arkielämäsi jatkumisen mahdollisimman hyvänä.

Terveyssosiaalityön työntekijät työskentelevät terveydenhuollossa ja tekevät yhteistyötä sinun, läheistesi ja muiden toimijoiden kanssa. Terveyssosiaalityöntekijä ja terveyssosiaaliohjaaja tekevät esimerkiksi seuraavia asioita:

 • antavat tietoa sosiaaliturvaan liittyvistä etuuksista, kuten sairauspäivärahasta, matka- ja lääkekorvauksista, eläkkeistä ja vammaisetuuksista
 • auttavat työkykysi ja kuntoutusmahdollisuuksiesi selvittämisessä
 • ohjaavat perhe- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa, kuten vammais-, päihde- ja kotipalveluihin, lastensuojeluun ja omaishoidon tukeen liittyvissä kysymyksissä
 • antavat tukea kriisitilanteissa
 • tekevät sosiaalisen tilanteen arviointeja ja osallistuvat perhearvioinnin tekemiseen
 • neuvovat muutoksenhakuun liittyvissä tilanteissa
 • tekevät yhteistyötä läheistesi, viranomaisten ja järjestöjen kanssa.
Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus 

Jos sinulla on haasteita esimerkiksi itsenäisessä selviytymisessä arjessa, voit saada apua sosiaalisesta kuntoutuksesta. Sen tavoitteena voi olla esimerkiksi

 • itsenäinen selviytyminen arkielämässä
 • koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelu
 • päihteettömän arjen hallinta
 • toimintakykysi kokonaisvaltainen edistäminen
 • syrjäytymisen ehkäisy.

Sosiaalinen kuntoutus on lakisääteinen palvelu ja se perustuu sosiaalisen toimintakykysi ja kuntoutustarpeesi selvittämiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeesi arvioidaan sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnissa.

Jos haluat, että sinulle tehdään sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi, voit ottaa yhteyttä aikuisten sosiaalipalveluihin itse.

Jos haluat, että omaisellesi tai läheisellesi tehdään sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi, voit ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin hänen puolestaan.

Aikuisten sosiaalipalveluiden yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta 

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään tukemaan edellytyksiäsi työelämään tai koulutukseen siirtymiseen vahvistamalla voimavarojasi ja toimintakykyäsi, jos olet ollut pitkään työttömänä. Kuntouttava työtoiminta voi olla sinulle sopiva palvelu, mikäli et toiminta- ja työkykysi asettamien rajoitusten vuoksi voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Jos haluat selvittää, voisiko kuntouttava työtoiminta olla sinulle sopiva palvelu, voi ottaa yhteyttä aikuisten sosiaalipalveluihin.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta löydät Oma Hämeen sivuilta.

Muut terapiat

Muut terapiat 

Jalkaterapiaan kuuluvat alaraajavaivojen tutkiminen, ennaltaehkäisy ja hoito. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella jalkaterapia on suunnattu ensisijaisesti diabetesta ja nivelreumaa sairastaville, joilla on suuri riski saada jalkaterän alueen haavauma.

Haavariskisi selvitetään lääkärin, sairaanhoitajan tai jalkojenhoidon ammattihenkilön vastaanotolla. Jalkaterapeutti arvioi hoidon tarpeesi, hoitomenetelmät sekä käyntien tiheyden. Hän myös tutkii alaraajojesi kuormitusmuutoksia ja toimintaa. Lisäksi jalkaterapeutti arvioi, mitkä apuvälineet (esim. tukipohjalliset ja/tai erityisjalkineet) voisivat sopia sinulle.

Lymfaterapiaa voidaan myöntää sairaudestasi johtuvan turvotuksen hoitoon yksilöllisen tarpeen ja harkinnan mukaan.

Kelan kuntoutuspalvelut

Kelan kuntoutuspalvelut  

Kela järjestää kuntoutusta kaikenikäisille ja turvaa toimeentuloasi kuntoutuksen aikana. Kuntoutus auttaa sinua elämään sairauden kanssa ja jatkamaan töissä tai palaamaan sinne.

Voit tutustua Kelan sivuilla kuntoutuksen pikaoppaaseen.

Lisätietoa työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta löydät Kelan sivuilta.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus  

Jos terveydentilassasi tapahtuu muutos, se voi vaikuttaa työkykyysi. Työssä jatkamistasi voidaan kuitenkin tukea muokkaamalla työtäsi työnantajasi kanssa yhdessä sopien. Työterveyshuolto voi auttaa selvittämään, voisiko esimerkiksi työtehtäviäsi, työaikaasi tai työtapojasi muokata niin, että ne vastaavat muuttunutta toimintakykyäsi.

Voit saada apua myös ammatillisesta kuntoutuksesta, esimerkiksi työkokeilusta tai työhönvalmennuksesta. Niillä pyritään tukemaan työelämässä jatkamistasi, työhön palaamistasi poissaolon jälkeen tai työllistymistäsi.

Ammatillista kuntoutusta varten tarvitset yleensä terveydenhuollon lausunnon työ- ja toimintakyvystäsi. Keskustele työterveyshuollossa vaihtoehdoistasi. Jos sinulle ei ole nimetty työterveyshuoltoa, ole yhteydessä terveysasemaasi.

Voit tutustua Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Tietoa työeläkelaitosten järjestämästä ammatillisesta kuntoutuksesta löydät Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi-sivulta.

Rintamaveteraanikuntoutus 

Rintamaveteraanikuntoutus  

Veteraanikuntoutusta voi saada rintamaveteraani, joka

 • asuu Suomessa
 • osallistui vuosien 1939–1945 sotiin
 • on saanut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen.

Ennen rintamaveteraanikuntoutukseen hakemista on selvitettävä, voisiko veteraani saada kuntoutusta jonkin seuraavan lain perusteella:

 • sotilasvammalaki
 • liikennevakuutuslaki
 • työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • jokin muu näitä edeltänyt vastaava laki.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen voi päästä, jos kuntoutusta ei voi saada edellä listattujen lakien perusteella.

Rintamaveteraaneille järjestetään kuntoutusta

 • laitoskuntoutuksena
 • päiväkuntoutuksena
 • avokuntoutuksena

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Aviopuoliso voi osallistua myös päiväkuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa.

Jotta rintamaveteraani voi päästä kuntoutukseen, hänelle tulee olla tehty rintamaveteraanin palvelutarpeen arviointi. Lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto, jos veteraanin

 • terveydentila sitä vaatii
 • toimintakykyluokkaa ei ole määritelty
 • toimintakykyluokka joudutaan määrittelemään uudestaan.

Voit tutustua rintamaveteraanien palveluihin tarkemmin Valtiokonttorin sivuilla.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Yhteydenotto

Neljä erilaista ammattilaista, vasemmassa reunassa puhekupla.

Yhteydenotto

Neljä erilaista ammattilaista, vasemmassa reunassa puhekupla.

Näin saat yhteyden kuntoutukseen  

Voit keskustella kuntoutustarpeestasi aina, kun asioit

 • julkisessa terveydenhuollossa
 • sosiaalipalveluissa
 • työterveyshuollossa
 • muussa sote-palvelussa.

Voit myös itse hakeutua terveydenhuoltoon kuntoutustarpeesi selvittämistä varten. Se onnistuu esimerkiksi puhelimitse.

Kun soitat omalle terveysasemallesi, kuulet viestin ja voit hyväksyä takaisinsoiton. Sinuun otetaan sen jälkeen yhteyttä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen terveysasemien ja kuntoutuspalvelujen yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Sähköiset palvelut

Sähköiset palvelut 

Voit halutessasi asioida kuntouksen ammattilaisen kanssa myös etäyhteydellä. Tiedustele tätä mahdollisuutta ajanvarausta tehdessäsi.

Etävastaanotto toteutuu tietoturvallisesti vahvan tunnistautumisen kautta.

Sähköisestä asioinnista löydät tietoa Oma Hämeen sivuilta.

Nuorten aikuisten palvelut

Nuorten aikuisten palvelut

Jos olet alle 30-vuotias, voit käyttää Ohjaamon palveluja. Ohjaamosta saat maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin – opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen sekä kaikkeen näiden väliltä. Ohjaamoon olet tervetullut omana itsenäsi tilanteessa kuin tilanteessa. Voit etsiä sinua lähimmän Ohjaamon Ohjaamojen yhteiseltä hakusivulta.

Jos opiskelet toisella asteella (eli ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa), saat terveydenhoidon ja kiireettömän sairaanhoidon palveluita opiskeluterveydenhuollosta. Palveluihin kuuluu myös seksuaaliterveyspalveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Palveluilla pyritään edistämään terveyttäsi, opiskelukykyäsi sekä koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Lisätietoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen opiskeluterveydenhuollosta saat Oma Hämeen sivuilta.

Jos opiskelet perustutkintoa korkeakoulussa (eli yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa), saat terveyden- ja sairaanhoitopalveluja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä eli YTHS:stä. YTHS myös edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Tutustu tarkemmin yhteydenotto-ohjeisiin YTHS:n sivuilla.

Jos olet alle 30-vuotias ja sinulla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa, voit hyödyntää NEET Nuorten terveyspalveluja ja terveysneuvontaa. Lue lisää NEET-nuorille tarkoitetuista terveyspalveluista Oma Hämeen sivuilta.

Jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea arkeesi, voit hakea Kelan järjestämään nuoren ammatilliseen kuntoutukseen. Sen tavoitteena on auttaa sinua suunnittelemaan tulevaisuuttasi ja löytämään suunta opiskelu- ja työelämään. Nuoren ammatilliseen kuntoutukseen voit hakea ilman lääkärin lausuntoa. Kun haet kuntoutukseen, sinun ei tarvitse itse tietää, minkälaista kuntoutusta haet. Kela auttaa sinua valitsemaan sopivimman kuntoutusmuodon. Tutustu nuoren ammatilliseen kuntoutukseen tarkemmin Kelan sivuilla.

Työkykyä tukevat palvelut

Työkykyä tukevat palvelut  

Jos terveydentilassasi tapahtuu muutos, se voi vaikuttaa myös kykyysi selviytyä työssäsi. Osittainen työkyky tarkoittaa sitä, että työkykyä on vielä jäljellä. Moni osatyökykyinen pystyy tekemään ja tekee itselleen soveltuvaa työtä täysipainoisesti. Onkin tärkeää selvittää, millä tavoin työkykyäsi ja työelämässä jatkamistasi voitaisiin tukea ja edistää parhaiten.

Jos olet työelämässä, kun terveydessäsi tapahtuu muutos, ota yhteys työterveyshuoltoosi. Työterveyshuolto toimii yhteistyössä työpaikkasi kanssa. Sen tavoitteena on edistää terveyttäsi ja työkykyäsi työurasi kaikissa vaiheissa. Työkyvyn tukeminen perustuu työpaikallasi sovittuihin käytäntöihin. Työterveyshuollon tärkeimmät ennaltaehkäisevät toimet ovat

 • työkyvyn ylläpito
 • riittävän varhainen hoito
 • oikea-aikainen kuntoutus.

Voit lukea lisää työterveyshuollosta Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Jos et ole työterveyshuollon piirissä, kun terveydessäsi tapahtuu muutos, käänny oman terveysasemasi puoleen. Hoitajan tai lääkärin kiireettömän vastaanoton yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Työttömän terveystarkastus ja työ- ja toimintakyvyn arviointi

Työttömän terveystarkastuksessa

 • arvioidaan ja tuetaan terveyttäsi ja hyvinvointiasi
 • kartoitetaan työ- ja toimintakykysi sekä kuntoutustarpeesi.

Kun haluat työttömän terveystarkastukseen, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi.

Työkyvyn arviointia tarvitaan

 • kuntoutumisesi suunnittelun tueksi
 • kun arvioidaan, mitä sosiaaliturvaan liittyviä palveluja tai toimeentuloetuuksia voisit saada.

Työkykyäsi voidaan arvioida myös samalla, kun työura- ja työllistymisvaihtoehtojasi kartoitetaan. Tällöin työkyvyn arviointi toimii työllistymisprosessisi osana.

Ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista saat lisätietoa tämän polun kohdasta Kuntoutuspalvelut Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Tukea itsehoitoon

Sydän kahden ylä- ja alapuolella olevien käsien välissä.

Tukea itsehoitoon

Sydän kahden ylä- ja alapuolella olevien käsien välissä.

Tukea itsehoitoon  

Sinulla itselläsi on tärkeä rooli kuntoutumisesi edistämisessä. Tiedät itse parhaiten oman elämäsi ja elinympäristösi tarpeet, toiveet ja haasteet. Voit tarvita kuntoutumisesi edistämiseksi erilaisia kuntoutuspalveluita tai kuntoutuksen ammattilaisten apua. Voit hyödyntää myös Terveyskylän Kuntoutumistalon itsehoito-ohjelmia.

Oma motivaatiosi ja lähiverkostosi tuki ovat tärkeitä kuntoutustavoitteidesi saavuttamiseksi. Tutustu Terveyskylässä Kuntoutumistalon laatimaan Intoa kuntoutumiseen -oppaaseen. Löydät oppaasta tietoa motivaatiosta: mitä se on ja miten voit lisätä sitä kuntoutumisesi tueksi.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelupolut

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelupolut

Palvelupolulta näet, miten palvelusi etenee. Polulla voit esimerkiksi

 • etsiä tarvitsemaasi tietoa hoitosi ja kuntoutumisesi tueksi
 • tarkastella hoito-ohjeita
 • tutkia tilanteeseesi sopivia sosiaalipalveluja
 • tutustua alueesi järjestökentän tarjoamiin kokonaisuuksiin.

Pääset tutustumaan palvelupolkuihin Oma Hämeen sivuilla.

Omaolo

Omaolo

Omaolo-palvelu auttaa sinua itsehoidossa ja ohjaa sinut tarvittaessa oikean ammattilaisen vastaanotolle.

Omaolossa voit esimerkiksi

 • arvioida omatoimisesti oireitasi
 • arvioida omatoimisesti sosiaalipalvelujen tarvettasi
 • tehdä itse terveystarkastuksen
 • osallistua hyvinvointivalmennuksiin.

Kun teet Omaolon oirearvion, saat lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeestasi. Oirearvio yhdistää sinut tarvittaessa oman alueesi ammattilaiseen ja ajanvaraukseen. Tutustu oirearvioihin tarkemmin Omaolon sivuilla.

Jos sinusta tuntuu, että saatat tarvita sosiaalipalveluja, voit tehdä palveluarvion. Sen avulla saat selville, millaista tukea ja apua sosiaalipalveluista voi löytyä elämäntilanteeseesi. Tulokset auttavat sinua arvioimaan, kannattaako sinun hakea tukea. Lisäksi näet aluettasi koskevat ohjeet, joiden mukaan voit halutessasi toimia. Tutustu palveluarvioihin tarkemmin Omaolon sivuilla.

Jos haluat raportin terveydentilastasi, voit tehdä itsellesi terveystarkastuksen. Sen avulla näet, miten henkinen hyvinvointisi ja elintapasi vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja riskiisi sairastua. Tutustu terveystarkastukseen tarkemmin Omaolon sivuilla.

Voit halutessasi tutustua tarkemmin kaikkiin Omaolon tarjoamiin palveluihin.

Terveyskylä

Terveyskylä

Terveyskylä on Suomen yliopistosairaaloiden kehittämä julkinen verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille – hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylään tuottavat sisältöjä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat että palvelun käyttäjät. Tutustu tarkemmin kaikkiin Terveyskylän tarjoamiin palveluihin.

Terveyskylässä on 33 virtuaalista taloa, jotka on rakennettu eri teemojen ympärille. Tutustu halutessasi tarkemmin kaikkiin Terveyskylän taloihin. Hyödyllisiä taloja ovat esimerkiksi seuraavat:

Terveyskylän Kuntoutumistalo tarjoaa tietoa kokonaisvaltaisesta kuntoutumisesta. Kuntoutumistalon jakamat elintapoja, mielekästä arkea ja elämänmuutosta koskevat ohjeet auttavat sinua edistämään toimintakykyäsi aktiivisesti.

Terveyskylän Kuulotalo tarjoaa kuuloon, kuulovikoihin ja kuulon kuntoutukseen liittyviä tietoja ja ohjeita.

Terveyskylän Niveltalo tarjoaa tietoa nivelvaivoista ja -vammoista sekä leikkauksista. Niveltalossa voit tutkia esimerkiksi, miten voit ennaltaehkäistä ja lievittää kipujasi ja puutumisoireitasi.

Terveyskylän Kivunhallintatalo tarjoaa tietoa erilaisista kiputiloista ja kivun hoidosta. Kivunhallintatalo voi auttaa sinua ymmärtämään kiputilojasi ja kehittämään kipujesi hallintaa.

Mielenterveystalo
Terapianavigaattori

Terapianavigaattori 

Terapianavigaattori on kysely, jolla kartoitetaan elämäntilannettasi sekä haasteita tai vaikeuksia, joita olet saattanut kokea. Näitä tietoja kootaan, jotta sinut voidaan ohjata sopivimman avun/tuen pariin. Terapianavigaattorin täyttäminen on vapaaehtoista ja vie noin 20–30 minuuttia. Kyselyn täyttäminen sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa oikeaan hoitoon tai palveluun pääsyä.Voit lukea lisää Terapianavigaattorin käytöstä Oma Hämeen sivuilta. 

Liikkumisesta terveyttä ja toimintakykyä

Liikkumisesta terveyttä ja toimintakykyä 

Liikkumisesta on paljon merkittäviä terveyshyötyjä. Se muun muassa

 • ennaltaehkäisee ja hoitaa monia sairauksia
 • auttaa nukkumaan paremmin
 • auttaa selviytymään paremmin päivittäisistä askareista.

UKK-instituutin sivuilta löytyy paljon liikkumiseen liittyvää tietoa.

Voit tutustua UKK-instituutin sivuilla myös liikuntasuosituksiin.

Kanta-Hämeen kuntien liikuntapalveluiden verkkosivuilta löydät lisätietoa kunkin kunnan liikuntaryhmistä ja -paikoista:

Forssan liikuntapalvelut 

Hattulan liikuntapalvelut 

Hausjärven liikuntapalvelut 

Humppilan liikuntapalvelut 

Hämeenlinnan liikuntapalvelut 

Janakkalan liikuntapalvelut 

Jokioisten liikuntapalvelut 

Lopen liikuntapalvelut 

Riihimäen liikuntapalvelut 

Tammelan liikuntapalvelut 

Ypäjän liikuntapalvelut 

Yhdistyksiä ja järjestöjä kuntoutumisen tueksi

Yhdistyksiä ja järjestöjä kuntoutumisen tueksi 

Tähän on koottu joitakin valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden sivuilta voit löytää vinkkejä kuntoutumisesi tueksi:

Lähellä.fi-palvelun avulla voit löytää juuri sinulle sopivaa toimintaa lähialueeltasi. Kyseessä on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva, helppokäyttöinen verkkopalvelu. Se kokoaa eri järjestöjen ja yhteisöjen tukea, toimintaa ja tapahtumia yhteen osoitteeseen. Palvelun avulla voit löytää esimerkiksi

 • sinulle merkityksellistä toimintaa
 • yhteisöllisyyttä
 • apua ja tukea
 • osallistumismahdollisuuksia.

Diabetes: Diabetesliiton sivuilta löydät kursseja ja koulutuksia, jotka on suunnattu diabetekseen sairastuneelle ja hänen läheisilleen.

Eläköityminen: Eläkeliitto järjestää monipuolista kurssi- ja harrastustoimintaa eri puolilla Suomea.

Esteettömyys: Invalidiliiton sivuilta löydät tietoa esteettömyydestä.

Hengitys: Hengitysliiton tehtävänä on edistää hengitysterveyttä.

Kehitysvammaisuus: Kehitysvammaliitto tarjoaa monenlaista tietoa ja tukea.

Kipu: Suomen Kipu on kipuoireisten, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö.

Kuulo: Kuuloliitto tarjoaa monenlaista tietoa ja tukea.

Luustoterveys: Suomen Luustoliiton sivuilta löydät tietoa luuston terveydestä.

Mielenterveys: MIELI (Suomen Mielenterveys) tarjoaa materiaalia ja koulutuksia ammattilaisille, vapaaehtoisille ja kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille.

Mielenterveystalon sivuilta löydät tietoa neuropsykiatrisista vaikeuksista.

Muisti: Muistiliiton sivuilta saat tietoa muistitoiminnoista sekä vinkkejä muistisi ja aivoterveytesi tueksi.

Näkö: Näkövammaisten liiton sivuilta löydät tietoa näkövammaisuudesta ja näkemisestä.

Reumasairaudet: Suomen Reumaliiton sivuilta saat tietoa tuki- ja liikuntaelinterveydestä sekä reumasairauksista.

Sydänterveys: Sydänliiton sivuilta saat tietoa sydänterveydestä ja -hyvinvoinnista.

Vertaistuesta toivoa tulevaisuuteen

Vertaistuesta toivoa tulevaisuuteen

Vertaistuen avulla voit saada tietoa, tukea ja toivoa tulevaisuuteen. Myös vertaistuen antaminen on merkityksellistä yhteisen asian jakamista. Vertaiselta voit saada vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita et vielä osaa kysyä, sekä vinkkejä sairautesi kanssa elämiseen. Monien yhdistysten toimintaan sisältyy vertaistukitoimintaa.

Terveyskylän Vertaistalo tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sivustolta löydät kokemustarinoita, konkreettisia vinkkejä ja yhteystiedot potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin. Älä jää yksin – tukea on tarjolla! Voit tutustua Vertaistaloon tarkemmin Terveyskylässä.

OLKA®-toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Sen tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireettömiä kohtaamisia sekä tukea heitä sairauteen sopeutumisessa. Voit tutustua OLKA-toimintaan Hämeen Setlementin sivuilla.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Kuntoutus alkaa tilanteesi arvioinnilla  

Henkilö ja mittanauha.

Kuntoutus alkaa tilanteesi arvioinnilla

Neljä erilaista ammattilaista, vasemmassa reunassa puhekupla.

Kuntoutustarpeen arviointi  

Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen, tavoitteelliseen suunnitelmaan. Kuntoutustarpeesi selvitetään siten, että toiminta- ja työkykyäsi arvioidaan joko vastaanotolla tai sinun omassa toimintaympäristössäsi. Arviointi tehdään tarvittaessa moniammatillisesti.

Arvioinnissa on tärkeää, että kerrot ammattilaisille oman näkemyksesi toimintakyvystäsi ja voimavaroistasi. Myös läheisesi voivat osallistua arviointiin.

Toiminta- ja työkyvyn arviointi

Toiminta- ja työkyvyn arviointi  

Toimintakyvyn arvioinnin tavoitteena on saada kuva toimintakyvystäsi ja siinä esiintyvistä haasteista ja vahvuuksista. Niiden pohjalta määritellään kuntoutustarpeesi ja muiden palveluiden tarpeesi yhdessä sinun kanssasi. Ammattilainen arvioi toimintakykyäsi haastattelemalla, havainnoimalla sekä käyttämällä erilaisia toiminta- ja työkyvyn testejä ja mittareita.

Kun työkykyäsi arvioidaan, toimintakykyäsi selvitetään suhteessa työtehtäviisi tai ammattiisi. Moniammatillisen työryhmän tuella tunnistat ja arvioit itse työkykyysi tai toimintakykyysi vaikuttavia tekijöitä.

Voit valmistautua vastaanotolle ottamalla mukaan mahdolliset aiemmin saamasi kuntoutuspalautteet ja muut tärkeiksi katsomasi tiedot.

Halutessasi voit tutustua kuntoutustarpeen arviointiin tarkemmin Terveyskylän Kuntoutumistalossa.

Apuvälinearviointi ja asunnon muutostyötarpeen arviointi

Apuvälinearviointi ja asunnon muutostyötarpeen arviointi

Apuvälinearviointi on osa kuntoutustarpeen arviointia. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi ja suunnittelee kanssasi toimintakykyäsi edistävät ja tukevat apuvälineratkaisut. Niissä otetaan huomioon kansalliset apuvälineiden luovutusperusteet.

Voit lukea lisää apuvälineistä esimerkiksi Terveyskylän Kuntoutumistalon Apuvälineet-osiosta.

Osana kuntoutuksen suunnittelua voidaan arvioida myös asuntosi muutostöiden tarve. Asuntoosi kuuluvien välineiden ja laitteiden vaihtamisella erilaisiin – tarpeisiisi sopivampiin – pyritään siihen, että voisit asua kotonasi vammastasi huolimatta.

Välttämättömiä asunnon muutostöitä korvataan vammaispalvelulain mukaisesti kohtuullisten kustannusten osalta vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen kotona tuottaa erityisiä vaikeuksia vamman tai sairauden vuoksi.

Voit lukea lisää asunnon muutostöistä esimerkiksi THL:n vammaispalvelujen käsikirjasta.

Lisätietoja asunnon muutostöistä löytyy myös Terveyskylän Kuntoutumistalosta.

Tietoa vammaispalveluina korvattavista asunnon muutostöistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on luettavissa Oma Hämeen sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Jatko-ohjaus lisäselvityksiin

Paperinen, kovaan kantolustaan kiinnitetty nelivaiheinen muistilista.

Jatko-ohjaus lisäselvityksiin

Jatko-ohjaus lisäselvityksiin

Joskus kuntoutustarpeen arvioinnin tueksi voidaan tarvita lisäselvityksiä. Sellaisia ovat esimerkiksi

 • kuvantamistutkimukset
 • laboratoriotutkimukset
 • erikoislääkärin konsultaatio.

Jos lisäselvityksille on tarvetta, sinut ohjataan jatkotutkimuksiin.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Kuntoutuksen suunnittelu

Seinäkalenteri.

Kuntoutuksen suunnittelu

Seinäkalenteri.

Kuntoutuksen suunnittelu

Kun arvioinnin perusteella on todettu, että kuntoutuksella olisi mahdollista edistää toiminta- ja työkykyäsi, laaditaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman laatii joko yksittäinen ammattilainen, kuten kanssasi asioinut terapeutti, tai monialainen työryhmä. Suunnitelma voi olla vain lyhyt kirjaus terveystiedoissasi tai laajempi selvitys kuntoutustarpeestasi.

Kuntoutussuunnitelma sisältää

 • kuvauksen tämänhetkisestä toimintakyvystäsi
 • selvityksen mahdollisesti aiemmin toteutuneiden kuntoutustesi vaikutuksista
 • kuntoutuksellesi asetetut tavoitteet
 • suunnitelman omakuntoutuksesta.

Jos suunnitteluvaiheessa kuitenkin arvioidaan, ettei kuntoutuksella voida vaikuttaa toimintakykysi muutokseen, kuntoutuksen tavoitteena voi olla muutokseen sopeutuminen.

Tarvittaessa suunnitelmasta löytyvät myös perustelut omaisesi tai muun läheisesi osallistumiselle kuntoutukseesi.

Kuntoutuksen järjestämisestä on olemassa kansalliset ohjeet, jotka on otettava huomioon kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa. Kuntouksen järjestämiseen on Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kolme vaihtoehtoa:

Jos kuntoutuksesi järjestyy Kelan palveluna, voit itse valita kuntoutuksen palveluntuottajan Kelan hyväksymien palveluntuottajien joukosta.

Muu kuntoutuspalvelu toteutuu ensisijaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omana kuntoutuspalveluna.

Jos kuntoutuspalvelu toteutetaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelusetelillä, voit valita palveluntuottajan hyvinvointialueen hyväksymien palveluntuottajien joukosta.

Kuntoutussuunnitelma Kelan järjestämää kuntoutusta varten

Kuntoutussuunnitelma Kelan järjestämää kuntoutusta varten 

Jos tarvitset kuntoutussuunnitelman Kelan järjestämää kuntoutusta varten, varaa aika terveysasemallesi. Kerro aikaa varatessasi, että tarvitset lausunnon kuntoutusta varten.

Kuntoutussuunnitelman kokoaa hoitava lääkäri yhteistyössä sinun, läheistesi ja moniammatillisen tiimin kanssa. Suunnitelma ohjaa kuntoutustasi ja siihen liittyvää yhteistyötä. Kuntoutussuunnitelmassa tuodaan esiin yksilölliset haasteesi ja tavoitteesi, jotka voivat liittyä esimerkiksi toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantumiseen.

Kela järjestää sekä lakisääteistä, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta että harkinnanvaraista kuntoutusta. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi olla esimerkiksi moniammatillista yksilökuntoutusta tai terapiaa. Harkinnanvaraisena kuntoutuksena Kela järjestää esimerkiksi sopeutumisvalmennusta. Lisätietoa Kelan järjestämästä kuntoutuksesta löydät Kelan sivuilta kuntoutuksen pikaoppaasta.

Kuntoutussuunnitelma vakuutusyhtiön järjestämää kuntoutusta varten

Kuntoutussuunnitelma vakuutusyhtiön järjestämää kuntoutusta varten

Jos tarvitset kuntoutussuunnitelman vakuutusyhtiön järjestämää kuntoutusta varten, varaa aika terveysasemallesi. Kerro aikaa varatessasi, että tarvitset lausunnon kuntoutusta varten.

Kuntoutussuunnitelman kokoaa hoitava lääkäri yhteistyössä sinun, läheistesi ja moniammatillisen tiimin kanssa. Suunnitelma ohjaa kuntoutustasi ja siihen liittyvää yhteistyötä. Kuntoutussuunnitelmassa tuodaan esiin yksilölliset haasteesi ja tavoitteesi, jotka voivat liittyä esimerkiksi toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantumiseen.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Kuntoutuksen toteutus

Kaksi henkilöä vieretysten. Toisen yllä puhekupla.

Kuntoutuksen toteutus ja käyntimaksut

Kaksi henkilöä vieretysten. Toisen yllä puhekupla.

Kuntoutuksen toteutus

Olet itse avainasemassa kuntoutuksesi toteutuksessa, koska juuri sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija.

Kuntoutuksen toteuttamisen pohjana on kuntoutussuunnitelmasi tavoitteineen. Kuntoutumisen eteneminen edellyttää kuitenkin, että otat itse vastuun kuntoutumisestasi omien voimavarojesi mukaan. Kuntoutuksen ammattilaiset tukevat ja ohjaavat sinua. Myös läheisesi voivat olla tärkeä voimavara kuntoutuksesi toteuttamisessa.

Kuntoutuksen toteutus sovitaan kanssasi yksilöllisesti. Myös kuntoutuksen keinot valitaan tarpeidesi mukaan. Voit edistää kuntoutumistasi sekä yhdessä ammattilaisen kanssa että ohjattuna itsenäisesti eli omakuntoutuksena.

Kuntoutuskäynnit voivat toteutua

 • vastaanotolla
 • omassa toimintaympäristössäsi
 • etäkuntoutuksena
 • ryhmämuotoisena kuntoutuksena.

Etäkuntoutuksella tarkoitetaan esimerkiksi puhelin- tai videoyhteyden välityksellä tapahtuvaa, asiantuntijan ohjaamaa kuntoutusta. Kuntoutusryhmässä taas harjoitellaan ammattilaisen johdolla sekä jokaisen omien ja ryhmän yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Myös jotkin kuntoutusryhmät voivat toteutua etäkuntoutuksena.

Kuntoutuksen kesto ja käyntien määrä

Kuntoutuksen kesto ja käyntien määrä 

Kuntoutuksen toteutus on yksilöllistä. Kuntoutusta ei kuitenkaan pidä kiirehtiä. Sinulla on oltava aikaa sisäistää tarvittavat muutokset ja toimintatavat. Joskus pienelläkin muutoksella on suuri merkitys kuntoutustavoitteidesi edistymisessä tai saavuttamisessa. Kun arvioit kuntoutumisesi edistymistä yhdessä ammattilaisen kanssa, kuntoutuksen kesto ja käyntien määrät tarkentuvat.

On tavallista, että sinulle suositeltujen kuntoutuskäyntien määrä muuttuu kuntoutussuunnitelman arvioinnin yhteydessä. Tällöin oma vastuusi omakuntoutuksestasi lisääntyy ajan myötä.

Käyntimaksut

Käyntimaksut 

Käyntimaksu peritään täysi-ikäisiltä asiakkailta voimassa olevan hinnoittelun mukaan. Käyntimaksun tämänhetkisen suuruuden voit tarkistaa Oma Hämeen sivuilta.

Käyntimaksua ei peritä

 • kuntoutusohjauksen käynneistä
 • sosiaalityön käynneistä
 • apuvälinekäynneistä
 • asunnonmuutostyökäynneistä.

Jos kuntoutuspalvelusi toteutuu hyvinvointialueen palvelusetelipalveluna, saat palvelusetelin. Sen arvo on kaikille yhtä suuri – tuloista riippumatta. Hyvinvointialue määrittää palvelusetelin arvon ja vahvistaa sen vuosittain. Palveluntuottaja saa kuitenkin veloittaa täysi-ikäiseltä asiakkaalta palvelusetelin ja palveluntuottajan määrittämän hinnan välisen erotuksen omavastuuosuutena. Voit lukea palveluseteleistä lisää Palse.fi-portaalista.

Kelan järjestämä kuntoutus ja matkakorvaus

Kelan järjestämä kuntoutus ja matkakorvaus

Kelan järjestämä kuntoutus on sinulle yleensä maksutonta. Kuntoutuksen aikana sinulla saattaa olla oikeus myös Kelan myöntämään kuntoutusrahaan. Lue lisää kuntoutusrahasta Kelan sivuilta.

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja

 • matkan syy on sairaus, raskaus, synnytys tai kuntoutus
 • sinulla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon antama kuntoutuspäätös.

Jos olet saanut Kelalta ammatillisen kuntoutuksen koulutuspäätöksen, päivittäisiä matkojasi opiskelupaikkaasi ei kuitenkaan korvata.

Voit lukea matkakorvauksista tarkemmin Kelan sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Arviointi ja seuranta

Paperinen, kovaan kantolustaan kiinnitetty nelivaiheinen muistilista.

Kuntoutuksen arviointi ja seuranta

Henkilö ja mittanauha.

Arviointi ja seuranta

Kuntoutuksen edistymistä on hyvä arvioida ja seurata koko kuntoutusjakson ajan. Kun olet asettanut kuntoutukselle selkeät tavoitteet yhdessä kuntoutuksen asiantuntijan kanssa, kuntoutumisen toteutumista on helpompi arvioida.

Kun kuntoutusjaksosi on päättymässä, sinun tulisi saada kuntoutuksen asiantuntijalta kuntoutuspalaute tai muu yhteenveto kuntoutuksestasi. Jos kuntoutusta on syytä jatkaa, tarvitset uuden kuntoutustarpeen arvion.

Kuntoutus voi päättyä eri tilanteissa, esimerkiksi kun olet saavuttanut kuntoutuksellesi asetetut tavoitteet tai kun kuntoutuksen keinoista ei ole enää merkittävää hyötyä tilanteesi edistämiseksi.

On tärkeää, että huomioit kuntoutumistasi edistäneet ja tukeneet asiat arjessasi vielä kuntoutuksen päätyttyäkin.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Kuntoutus jatkuu

Kotona tapahtuva hoito ja valmistautuminen, ikoni.

Toimintakyvystä huolehtiminen jatkuu osana arkeasi

Kotona tapahtuva hoito ja valmistautuminen, ikoni.

Toimintakyvystä huolehtiminen jatkuu osana arkeasi

Kuntoutustoimenpiteiden päättymisen jälkeen on tärkeää, että huolehdit itsestäsi. Jatka hyviksi havaitsemiasi rutiineja toimintakykysi ylläpitämiseksi tai edistämiseksi.

Sinun kannattaa tutustua myös liikunta- ja kulttuuripalveluiden, yhdistysten ja muiden järjestöjen, kansalaisopistojen sekä seurakuntien toimintaan. Sinua kiinnostava toiminta voi tukea toimintakykyäsi ja kuntoutumistasi. Tämän polun kohtaan Tukea itsehoitoon on koottu hyödyllisiä linkkejä eri yhdistysten ja järjestöjen sivuille.

Muista lisäksi huolehtia, että kaikki kuntoutuksessa sovitut asiat toteutuvat myös kuntoutustoimenpiteiden jälkeen.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

  Toteutuu yleensä         Tarvittaessa