Tietoa mielenterveydestä

Kun läheinen sairastuu, tiedontarve sairaudesta on suuri. Usein sairastuneen lähipiirillä ei ole aiempaa kokemusta psyykkisistä sairauksista. Mielessä on monenlaisia kysymyksiä, mm. mitä nyt tapahtuu, millainen on sairauden ennuste, mikä kaikki on sairauteen kuuluvaa käytöstä, miten voisin auttaa, mistä saan tietoa läheiseni tilanteesta? Usein nousee tarve saada tietoa sairaudesta sekä siitä, miten läheisen sairastuminen vaikuttaa arkeen ja elämään.

Tietoa läheisen sairastumiseen liittyvästä tilanteesta

Tietoa mielenterveydestä:

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt mielenterveyden olevan hyvinvoinnin tila, jossa yksilö oivaltaa omat kykynsä, selviytyy elämän normaalista stressistä, voi työskennellä tuottavasti sekä antaa panoksensa yhteisölleen (WHO 2001). Mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriön tai sairauden puuttumista. Vaikka ihmisellä ei ole diagnosoitua mielenterveyden häiriötä, hänellä voi olla puutteita psyykkisessä hyvinvoinnissa. Toisaalta mielenterveyshäiriötä sairastavalla voi olla kohtalaisesti psyykkistä hyvinvointia.

Positiivinen mielenterveys eli mielen hyvinvointi

 • on voimavara ja olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia.
 • on myös tärkeä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta.
 • Positiivisen mielenterveyden näkökulmasta mielenterveys ja mielen sairaus eivät ole yhden ulottuvuuden ääripäitä, vaan ovat kaksi erillistä ulottuvuutta.

(Lähde: https://thl.fi/aiheet/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/positiivinen-mielenterveys-eli-mielen-hyvinvointi)

Mielenterveystalosta löydät lisätietoa mielenterveyden kysymyksiin liittyen.

Mielenterveyden haasteet voivat näkyä arjessa monella tavalla.

 • Käytöksen ja elämänrytmin poikkeavuudet ovat tavallisia
 • sairaudentunnottomuuden ja hoitoon sitoutumattomuuden haasteet voivat kuormittaa läheisen arkea.
 • mielen häiriöt voivat ilmetä alkoholin tai muiden päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttönä. Päihteiden käyttöön liittyy monenlaisia haasteita läheisen näkökulmasta.
 • Riippuvuudet voivat ilmetä myös muunlaisena pakonomaisena käyttäytymisenä esimerkiksi pelaamisena.
 • Tietoa päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen löydät päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolulta. Polulta löydät tietoa myös avun muodoista ja keinoista.

Mielenterveystalo

Mielenterveystalosta löydät

Tietoa kohderyhmittäin – Mielenterveyden ongelmia voi olla missä tahansa elämänvaiheessa. Näille sivuille on koottu tietoa lasten, nuorten ja ikäihmisten mielenterveydestä. Löydät myös tietoa ja tukea läheisille.

Tietoa teemoittain – Täältä löydät teemoittain jaoteltua tietoa mielen hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta sekä haasteista, jotka liittyvät mielenterveyteen ja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tietoa mielenterveysdiagnooseista – Tutki mielenterveyshäiriöihin liittyviä diagnooseja. Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

FinFami ry

FinFami-yhdistykset järjestävät erilaisia verkkovälitteisiä luentoja, kursseja ja tapahtumia.

Sivulta löytyy tietoa tulevista verkkoluennoista sekä aiempien luentojen tallenteita.

FinFami-yhdistyksen verkkosivuilta löytyy myös oppaat ja materiaalit omaisille ja läheisille. Osa oppaista on käännetty useille eri kielille.

Tietoa laista ja oikeuksista

Tietoa oikeuksista ja lakiin liittyvistä huomioitavista asioista esim.

 • Läheisen mielenterveyden hoitoon liittyy usein myös monenlaisia lakeja ja säännöksiä. Joissakin tilanteissa läheistä voi esimerkiksi ihmetyttää, miksi jotakin tietoa täysi-ikäisestä ei voida sairastuneen läheiselle antaa. Tietoon ja tiedon saantia rajoittaa usein lait, joita ammattilaiset noudattavat.
 • Terveydenhuollon viranomaisten on järjestettävä välttämättömät palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojelemiseksi. Palvelut on järjestettävä yhteistyössä sosiaalihuollon viranomaisten kanssa. Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihde- ja riippuvuus- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen. (Lähde: Finlex, terveydenhuoltolaki, 70§. Linkki Terveydenhuoltolakiin alla)
 • Lakeihin on hyvä tutustua myös oikeuksien näkökulmasta. Joskus hoidollisiin tilanteisiin voi liittyä oikeuksia, joista on hyvä olla tietoinen. 

Alla linkit keskeisiin lakeihin:

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Ammattilaiselle:

Läheisen sairastuessa omaisen tiedontarve psyykkisestä sairaudesta ja mielenterveyden häiriöstä on suuri. Usein omaisella ei ole aiempaa kokemusta psyykkisistä sairauksista ja mielessä on monenlaisia kysymyksiä. Omainen kaipaa tietoa sekä sairaudesta että siitä, miten läheisen sairastuminen vaikuttaa arkeen ja elämään. Usein jo yleisellä tasolla oleva tieto mielenterveyden häiriöstä tai psyykkisestä sairaudesta auttaa omaista.

 • Mitä sairauteen tyypillisesti kuuluu?
 • Miten sitä hoidetaan?
 • Millainen on sairauden ennuste?
 • Voiko sairaudesta toipua?
 • Mikä auttaa toipumaan?
 • Mikä kaikki on sairauteen kuuluvaa käytöstä?

Omainen kaipaa tietoa myös asioista, jotka vaikuttavat myös hänen arkeensa ja elämäänsä:

 • Lääkitys-ja hoitomuutokset, jotka voivat näkyä sairastuneen toimintakyvyssä ja voinnissa. Mistä tarvitsee huolestua ja mistä ei?
 • Miten voin auttaa läheistäni?
 • Mitä minulta omaisena odotetaan?
 • Mitä nyt tapahtuu? – Tulevaisuus tuntuu epävarmalta

Kun omainen saa tietoa läheisen tilanteesta riittävällä tasolla, hän pystyy paremmin

 • hallitsemaan omaa elämäänsä
 • vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun
 • olemaan paremmin kuntoutujan tukena, heille molemmille sopivalla tavalla.

On tärkeää ohjata omainen luotettavan tiedon äärelle.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti