Mielenterveysläheisen palvelupolku

[browser-shot url="https://khshp.palvelupolku.fi/rintasyopa/" width="1200" height="700"]

Pikaisen avun tarve

Pikaisen avun tarve

Soita 112

Hätätilanteessa, kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa

Kun on tarvetta ambulanssille tai sosiaaliviranomaiselle.​

Kun läheisesi ei ota apua vastaan, vaikka on selkeästi itselleen hengenvaarallinen tai esim. psykoottinen (tila, jossa henkilön todellisuudentaju on heikentynyt).

Aloita hoidon hakeminen soittamalla 112. Hoitokeinona voi silloin olla, tahdosta riippumaton hoito, joka perustuu mielenterveyslakiin. Lääkärillä on velvollisuus toimittaa henkilö hoitoon, jos kyse on hyvin vakavasta mielenterveyden häiriöstä, johon on hoitokeinoja, mutta potilas ei itse, sairaudesta johtuen tunnista hoidon tarvetta tai ei kykene hakeutumaan hoitoon. Tahdosta riippumaton hoito on äärimmäinen keino turvata psykiatrinen hoito ja sitä käytetään erittäin suurella harkinnalla. Harkinnan ja arvioinnin toteuttaa kaksi eri lääkäriä. Lisäksi hoitoon ottamista varten on kehitetty hyvin tarkka kriteeristö, joiden ehtojen täytyy täyttyä, jotta tahdosta riippumaton hoito voidaan toteuttaa. Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista.

Sosiaali- ja kriisipäivystys puh. 03 629 6560 

Kriisipuhelin, Mieli ry

Saameksi voi saada apua Saamelaisen psykososiaalisen tuen yksiköstä   p. 040 663 8882 ,  avoinna arkisin klo 8-16. (www.uvja.fi)

Puhelin ja numero 116117.

Tilanne ei ole välittömästi hengenvaarallinen, mutta koet tarvitsevasi apua tilanteeseen.

Kiireettömissä tilanteissa soita 116117, kun oma tai läheisesi tilanne ei ole hengenvaarallinen, mutta koet tarvitsevasi apua. Tärkeintä on, että et jää tilanteesi kanssa yksin.

Ole yhteydessä omalle terveysasemallesi.

Yhteystiedot terveyspalvelujen kiireettömälle hoitajan ja lääkärin vastaanotolle

Yhteystiedot terveyspalvelujen kiireelliselle hoitajan ja lääkärin vastaanotolle

Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, niin voit tehdä ilmoituksen asiasta. Ilmoitus tuen tarpeesta Oma Hämeen verkkosivuilla.

Ammattilaiselle:

Akuutissa kriisitilanteessa yhteys 112.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

tietoa mielenterveydestä

Hoito, ikoni.

Tietoa mielenterveydestä

Kun läheinen sairastuu, tiedontarve sairaudesta on suuri. Usein sairastuneen lähipiirillä ei ole aiempaa kokemusta psyykkisistä sairauksista. Mielessä on monenlaisia kysymyksiä, mm. mitä nyt tapahtuu, millainen on sairauden ennuste, mikä kaikki on sairauteen kuuluvaa käytöstä, miten voisin auttaa, mistä saan tietoa läheiseni tilanteesta? Usein nousee tarve saada tietoa sairaudesta sekä siitä, miten läheisen sairastuminen vaikuttaa arkeen ja elämään.

Tietoa läheisen sairastumiseen liittyvästä tilanteesta

Tietoa mielenterveydestä:

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt mielenterveyden olevan hyvinvoinnin tila, jossa yksilö oivaltaa omat kykynsä, selviytyy elämän normaalista stressistä, voi työskennellä tuottavasti sekä antaa panoksensa yhteisölleen (WHO 2001). Mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriön tai sairauden puuttumista. Vaikka ihmisellä ei ole diagnosoitua mielenterveyden häiriötä, hänellä voi olla puutteita psyykkisessä hyvinvoinnissa. Toisaalta mielenterveyshäiriötä sairastavalla voi olla kohtalaisesti psyykkistä hyvinvointia.

Positiivinen mielenterveys eli mielen hyvinvointi

 • on voimavara ja olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia.
 • on myös tärkeä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta.
 • Positiivisen mielenterveyden näkökulmasta mielenterveys ja mielen sairaus eivät ole yhden ulottuvuuden ääripäitä, vaan ovat kaksi erillistä ulottuvuutta.

(Lähde: https://thl.fi/aiheet/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/positiivinen-mielenterveys-eli-mielen-hyvinvointi)

Mielenterveystalosta löydät lisätietoa mielenterveyden kysymyksiin liittyen.

Mielenterveyden haasteet voivat näkyä arjessa monella tavalla.

 • Käytöksen ja elämänrytmin poikkeavuudet ovat tavallisia
 • sairaudentunnottomuuden ja hoitoon sitoutumattomuuden haasteet voivat kuormittaa läheisen arkea.
 • mielen häiriöt voivat ilmetä alkoholin tai muiden päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttönä. Päihteiden käyttöön liittyy monenlaisia haasteita läheisen näkökulmasta.
 • Riippuvuudet voivat ilmetä myös muunlaisena pakonomaisena käyttäytymisenä esimerkiksi pelaamisena.
 • Tietoa päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyen löydät päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolulta. Polulta löydät tietoa myös avun muodoista ja keinoista.

Mielenterveystalo

Mielenterveystalosta löydät

Tietoa kohderyhmittäin – Mielenterveyden ongelmia voi olla missä tahansa elämänvaiheessa. Näille sivuille on koottu tietoa lasten, nuorten ja ikäihmisten mielenterveydestä. Löydät myös tietoa ja tukea läheisille.

Tietoa teemoittain – Täältä löydät teemoittain jaoteltua tietoa mielen hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta sekä haasteista, jotka liittyvät mielenterveyteen ja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Tietoa mielenterveysdiagnooseista – Tutki mielenterveyshäiriöihin liittyviä diagnooseja. Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

FinFami ry

FinFami-yhdistykset järjestävät erilaisia verkkovälitteisiä luentoja, kursseja ja tapahtumia.

Sivulta löytyy tietoa tulevista verkkoluennoista sekä aiempien luentojen tallenteita.

FinFami-yhdistyksen verkkosivuilta löytyy myös oppaat ja materiaalit omaisille ja läheisille. Osa oppaista on käännetty useille eri kielille.

Tietoa laista ja oikeuksista

Tietoa oikeuksista ja lakiin liittyvistä huomioitavista asioista esim.

 • Läheisen mielenterveyden hoitoon liittyy usein myös monenlaisia lakeja ja säännöksiä. Joissakin tilanteissa läheistä voi esimerkiksi ihmetyttää, miksi jotakin tietoa täysi-ikäisestä ei voida sairastuneen läheiselle antaa. Tietoon ja tiedon saantia rajoittaa usein lait, joita ammattilaiset noudattavat.
 • Terveydenhuollon viranomaisten on järjestettävä välttämättömät palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojelemiseksi. Palvelut on järjestettävä yhteistyössä sosiaalihuollon viranomaisten kanssa. Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihde- ja riippuvuus- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen. (Lähde: Finlex, terveydenhuoltolaki, 70§. Linkki Terveydenhuoltolakiin alla)
 • Lakeihin on hyvä tutustua myös oikeuksien näkökulmasta. Joskus hoidollisiin tilanteisiin voi liittyä oikeuksia, joista on hyvä olla tietoinen. 

Alla linkit keskeisiin lakeihin:

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Ammattilaiselle:

Läheisen sairastuessa omaisen tiedontarve psyykkisestä sairaudesta ja mielenterveyden häiriöstä on suuri. Usein omaisella ei ole aiempaa kokemusta psyykkisistä sairauksista ja mielessä on monenlaisia kysymyksiä. Omainen kaipaa tietoa sekä sairaudesta että siitä, miten läheisen sairastuminen vaikuttaa arkeen ja elämään. Usein jo yleisellä tasolla oleva tieto mielenterveyden häiriöstä tai psyykkisestä sairaudesta auttaa omaista.

 • Mitä sairauteen tyypillisesti kuuluu?
 • Miten sitä hoidetaan?
 • Millainen on sairauden ennuste?
 • Voiko sairaudesta toipua?
 • Mikä auttaa toipumaan?
 • Mikä kaikki on sairauteen kuuluvaa käytöstä?

Omainen kaipaa tietoa myös asioista, jotka vaikuttavat myös hänen arkeensa ja elämäänsä:

 • Lääkitys-ja hoitomuutokset, jotka voivat näkyä sairastuneen toimintakyvyssä ja voinnissa. Mistä tarvitsee huolestua ja mistä ei?
 • Miten voin auttaa läheistäni?
 • Mitä minulta omaisena odotetaan?
 • Mitä nyt tapahtuu? – Tulevaisuus tuntuu epävarmalta

Kun omainen saa tietoa läheisen tilanteesta riittävällä tasolla, hän pystyy paremmin

 • hallitsemaan omaa elämäänsä
 • vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun
 • olemaan paremmin kuntoutujan tukena, heille molemmille sopivalla tavalla.

On tärkeää ohjata omainen luotettavan tiedon äärelle.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Tuen tarpeen tunnistaminen

Ihminen ja kysymysmerkki, ikoni.

Tuen tarpeen tunnistaminen

Läheisen tuen tarve

Läheisen sairastuminen on usein kuormittava elämäntilanne myös itsellesi tai muille sairastuneen läheisille. Voit tuntea esim. väsymyksen, alakuloisuuden ja surullisuuden tunteita. On tärkeää, että sinulla on mahdollisuus puhua myös omasta tilanteestasi. Hetkellisesti tai lyhytaikaisesti alakuloisuuden tai masentuneisuuden ja kuormittuneisuuden tunteet ovat ohimenevä tunnetila, joka kuuluu normaaliin tunnevalikoimaasi ja on luontainen reaktiosi pettymyksille ja menetyksille. Suurimmalla osalla alakulo ei pahene hoitoa vaativaksi tilaksi. Pidempiaikaisena tilanne on hyvä selvittää yhdessä ammattilaisen kanssa. Myös lapsen ja nuoren tilanne sairastuneen läheisenä tulee huomioida varhaisessa vaiheessa.

Ilmoitus tuen tarpeesta

Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta. Ilmoituksen voit tehdä myös omasta tilanteestasi. Ilmoituksen tuen tarpeesta pääset tekemään Oma Hameen verkkosivuilta.

Sairastuneella on lemmikki tai eläimiä huollettavanaan

Jos mieli järkkyy, voi voimavarat myös lemmikkien tai huollettavien elämien suhteen olla myös vähissä. Jos olet huolestunut sairastuneen läheisesi eläinten hyvinvoinnista, on syytä tehdä asiasta ilmoitus viranomaiselle - ammattilaisen arvioi kokonaistilanteen tarvittaessa.

Mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteet kuormittavat myös läheisiä.

Kysy nuorelta - FinFami Varsinais-Suomi

Ammattilainen:

Kun joku sairastuu psyykkisesti, vaikuttaa se aina myös hänen lähipiirinsä elämään. Sairastuneen käytös ja toiminta muuttuvat. Läheisten elämään tilanne tuo epävarmuutta ja hämmennystä. Voi olla vaikea tietää mistä on kysymys ja miten pitäisi toimia. Läheisen haastava tilanne sairastuneen lähellä on tärkeää tunnistaa, koska psyykkisesti sairastuneen läheisillä on kohonnut riski sairastua myös itse masennukseen, ahdistuneisuushäiriöön ja stressiperäisiin fyysisiin sairauksiin. Läheisen psyykkinen sairastuminen tuo elämään kuormitusta, joka voi  vaikuttaa myös sairastuneen läheisen oman somaattisen sairauden hoitotasapainoon ja itsehoitoon, taloudelliseen tilanteeseen tai työssä jaksamiseen.

Läheisen tilanne voi tulla esiin missä tahansa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Läheisen tilanteen tunnistaminen

Miten tunnistaa mielenterveyssairautta sairastavan läheisen tilanne?

Mielenterveysläheinen on henkilö​:

 1. joka tuntee huolta läheisensä mielenterveydestä​
 2. jonka läheisellä on mielenterveyden häiriö​
 3. joka kokee tilanteen vaikuttavan myös omaan elämäänsä.

Läheinen voi olla sairastuneen perheenjäsen, lapsi, vanhempi, isovanhempi, sisarus, sukulainen, ystävä, naapuri tai esimerkiksi kollega, puoliso eli kuka tahansa, joka tuntee huolta läheisensä mielenterveydestä ja joka kokee sairastuneen tilanteen vaikuttavan omaan elämäänsä.

Selvitä:

 • läheisen arjen sujuvuus ja pärjäävyys.
 • konkreettisen tuen tarpeet, kuten lasten- ja kodinhoitoapu, siivousapu, taloudellisen tuen tarve jne.
 • Joillekin läheisille riittää keskustelutuki tai vertaistuki
 • Jotkut läheiset voivat tarvita itselleen vahvempaa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon tukea ja palveluja, esimerkiksi päivystys, sote-keskusten miepä-palvelut tai sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta
 • Jos läheisen tuen tarve on akuutti, äkillinen ja vakava, on oikea palvelu 112 tai sosiaali- ja kriisipäivystys, jossa tilanteesta tehdään arvio. Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä tarkempaa tietoa löydät Oma Hämeen verkkosivuilta).

Muista, ettei sinun tarvitse tehdä tätä työtä yksin, vaan voit hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja ohjata oikeisiin palveluihin. Sinun ei tarvitse osata tai ehtiä hoitaa kaikkea itse, tunnistaminen ja ohjaaminen riittää.

Läheisen tilanteen arviointi

Jatko-ohjaustarpeen arviointi:

 1. Jos läheisen avun tarve on tietoon liittyvä - ohjaa palvelupolun pariin.
 2. Jos läheisellä on toive keskusteluavusta tai vertaisryhmistä, FinFami ry tms. saa lisätietoa. Katso palvelupolun kohdat keskustelutuki tai vertaistuki.
 3. Tarvittaessa läheisen ohjaaminen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluun.

Omaistilanteen kuormittavuuden, vaikutusten sekä tuen ja palveluiden tarpeen arvioinnissa voi hyödyntää  mm.:

Lasten ja nuorten tukemiseen läheistilanteessa lisätietoa löydät Finfamin sivuilta.

Läheisen oireilu

Sairastuminen mielenterveyssairauteen voi oireilla ja näkyä monella tapaa myös läheisen arjessa:

Herättää tunteita:

Läheisen sairastuminen herättää usein monenlaisia tunteita​, mm. huoli, pelko, suru, syyllisyys, huono omatunto, häpeä, yksinäisyys, uupumus ja rakkaus, mutta myös ärtymys, kiukku, avuttomuus, toivottomuus, ahdistus ja riittämättömyyden kokemus ovat yleisiä.

Mielenterveys- tai päihdeomaisen tunteista sairastunutta läheistään kohtaan on kuvattu A-klinnasäätiön artikkelissa.

Fyysisinä oireina:

Läheisen sairastuminen voi näkyä fyysisinä oireina

Tilanteen kuormittavuus voi näkyä myös fyysisinä vaivoina, mm. lihaskivut, kohonnut verenpaine, päänsärky, ruokahaluttomuus, mahavaivat ja iho-oireet. Mielen tasolla stressiä syntyy, kun vaatimukset ja yksilön voimavarat eivät ole tasapainossa. Kehon tasolla stressi tarkoittaa vireystilan nousua. Stressi tarkoittaa tilaa, jossa ihminen kohtaa niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että käytettävissä olevat voimavarat ylittyvät tai ovat tiukoilla. Vaatimukset voivat nousta ympäristöstä: tehtävät voivat olla liian haastavia. Vakavasta stressitilasta voi seurata masennus, paniikkihäiriö, ahdistus tai työuupumus.

Taloudellisin vaikutuksina:

Sairastuneen taloudellinen tilanne heijastuu usein myös omaisen elämään. Sairastuneen tulojen pienenemisellä, kulujen lisääntymisellä tai rahankäytön hallinnan vaikeuksilla voi olla vaikutusta myös omaisen talouteen ja toimeentuloon.

Puheeksi ottamisen työkalut ammattilaisille

Puheeksi ottamisen työkalut ammattilaisille:

Ammattilaisille suunnattuja työkaluja löytyy kootusti: https://finfami.fi/ammattilaisille_tyokaluja/.

 • Kuormittavan elämäntilanteen puheeksi ottaminen. Malli on kehitetty erityisesti ikääntyneiden palveluihin, mutta sopii kaikenikäisille.

         Finfamin Muistikortti ammattilaiselle: etsiva omaistyo.pdf

 • Mielenterveyden puheeksi ottaminen parisuhteessa:

         Finfami ry, Pirkanmaa: Kolmen-Kimpan-puheeksi-ottamisen-malli-ammattilaisille.pdf

 • Riskikartoitustyökalu. Auttaa huomaamaan mitkä tekijät vähentävät ja mitkä lisäävät omaisen riskiä sairastua myös itse.

         Finfami ry, riskikartoitustyokalu.png

 • Huomioi omaiset -malli. Menetelmä, jolla ammattilainen voi arvioida asiakkaansa omaisten tuen tarvetta.

         Finfami Pirkanmaa: Huomioi-omaiset-malli.pdf

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Keskustelutuki

Kotona tapahtuva hoito ja valmistautuminen, ikoni.

Keskustelutuki

Kun ihminen sairastuu psyykkisesti, ei läheisellä ehkä ole ketään, jolle tilanteesta voisi puhua. Läheinen saattaa haluta suojella sairastunutta, eikä siksi halua puhua esim. ystäville tai sukulaisille tilanteesta ja siitä, miten läheisen sairaus vaikuttaa omaan elämään. Usein kuitenkin oloa helpottaa, kun saa keskustella jonkun luotettavan henkilön kanssa siitä, miltä läheisen sairastuminen tuntuu, miten se vaikuttaa omaan arkeen ja millaiset asiat huolestuttavat. Alla olevista laatikoista löydät lisätietoa keskustelutukea tarjoavista tahoista.

Keskustelutukea nuorille

FinFamin etäkeskustelutuki nuorille

Voit varata ajan esim. WhatsAppissa, soittamalla tai sähköpostilla. puh. 044 793 0584. 

Voit jättää myös halutessasi yhteydenottopyynnön FinFamin nettisivujen kautta.

Etäkeskustelutuki ammattilaisen kanssa on  tarkoitettu nuorille 15-29 -vuotiaille, joilla on kokemusta siitä, kun läheinen oireilee psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. Keskustelutuki on lyhytaikaista (1-5 krt) ja luottamuksellista, tapaamisia ei kirjata. Kaikki yhteydenotot ja  tiedot käsitellään luottamuksellisina.

Keskustelutuen aiheina voi olla esimerkiksi:

 • Vuorovaikutus huolta herättävän läheisen kanssa
 • Oma rooli läheisen tukena
 • Rajojen asettaminen
 • Oma jaksaminen ja sen vahvistaminen
 • Toimintatapojen suunnittelu kriisitilanteiden varalle
 • Tietoa psyykkisistä sairauksista sekä niiden vaikutuksista

Vertaistuki verkossa -discord

Vertaistuki verkossa -discord on yksilö- ja ryhmämuotoista tukea nuorille 15-29 -vuotiaille, joilla on kokemusta siitä kun läheinen oireilee psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. Mukaan voit liittyä mistä päin Suomea vain ja halutessasi täysin nimettömästi. Discord on maksuton viestintäsovellus ja se on tarkoitettu etähengailuun, kirjotteluun, videopuheluihin ja vaikka mihin. Toimii koneella sekä puhelimella ja voit tehdä itsellesi oman maksuttoman tunnuksen osoitteessa

Vertaistuki verkossa discord.com pääset tästä.

 • Se on paikka, missä voit jakaa omia kokemuksiasi ja saada vertaistukea.
 • Paikka, missä voit jutella toisten kanssa itselle tärkeistä harrastuksista ja kiinnostuksen kohteista.
 • Paikka missä voit ideoida yhteistä vaikuttamista tai vaan jakaa mielipiteitä mihin sun mielestä pitäisi tulla muutos.
 • Se on paikka meemeille, ihanille lemmikkikuville tai pöytälaatikkoon jääneille runoille.
 • Paikka mistä hakea kannustusta toisilta sekä samalla tsempata toisia.
 • Paikka missä voit halutessasi ideoida ja toteuttaa vaikka peli-illan tai itsemyötätuntoon liittyvän teemaillan.

Keskustelutukea löydät myös:

FinFamin keskustelutuki

FinFamin keskustelutuki on tarkoitettu kaikille, joilla on huoli läheisensä mielenterveydestä.

 • Voit käydä läpi elämäntilannettasi psyykkisesti sairastuneen tai oireilevan läheisesi omaisena.
 • Voit puhua siitä, miten läheisesi psyykkinen sairaus on vaikuttanut sinun elämääsi ja millaisia ajatuksia se on herättänyt.
 • Keskustelun tavoitteena on vastata sinun tarpeisiisi psyykkisiin sairauksiin liittyvän tiedon, arjen ongelmatilanteissa selviytymisen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä osalta.
 • Keskustelussa voidaan käydä läpi myös sitä, miten perheenne lapset ovat kokeneet sen, että heille läheinen ihminen on sairastunut ja miten lapsille voisi kertoa tilanteesta heidän ikätasonsa mukaisesti.

Lue lisää ja varaa aika FinFami Kanta-Hämeen keskustelutukeen

Lue lisää ja varaa aika etäkeskusteluun toiselle alueelle

FinFamin tukisuhde Tukinetissä

Tukinetin kautta on saatavilla FinFamin työntekijän tarjoamaa tukea.

 • Tarjolla yksilöllistä tukea ja keskusteluapua psyykkisesti oireilevien ja sairastavien omaisille ja läheisille.
 • Yhteyttä voi ottaa myös silloin, kun läheisen päihteiden käyttö askarruttaa.
 • Huoli voi olla niin perheenjäsenestä, sukulaisesta, ystävästä kuin muustakin läheisestä.
 • Tukisuhteessa voi keskustella yksityisesti, luottamuksellisesti ja halutessa nimettömästi FinFamin omaistyöntekijän kanssa. Tukisuhteessa omaisella on mahdollista käydä läpi senhetkistä elämäntilannettaan sairastuneen läheisenä.
 • Keskustelun tavoitteena on tukea omaisen jaksamista, löytää ratkaisuja arjen ongelmiin ja saada lisätietoja psyykkisistä sairauksista.
 • Nuori (15-29-vuotias) omainen voi halutessaan toivoa ensimmäisessä viestissä nuorisotyöhön erikoistunutta omaistyöntekijää.

Lue lisää tukinetistä FinFamin sivuilta.

Solmussa-chat aikuisille

Aikuisille suunnattu Mieli ry.n tukinetin Solmussa-chatissa voit keskustella ammattilaisen kanssa.

 • Chatissa voit keskustella esimerkiksi mielessäsi olevasta huolesta tai hankalasta elämäntilanteesta.
 • Sinulle vastaa koulutettu vapaaehtoinen tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.
 • Chat palvelusta voit saada nopeasti matalan kynnyksen tukea sinua mietityttävistä asioistasi.

 

Kriisipuhelin
Surunauhan keskustelutuki itsemurhan tehneiden läheisille

Surunauha ry:llä on erilaisia kanavia, joista itsemurhan tehneiden läheinen voi saada apua.

Perheasianneuvottelukeskus

Jos koet tarvitsevasti keskustelutukea parisuhteeseesi, perheeseesi tai muihin henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyen, voi saada apua myös Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan järjestämästä perheasian neuvottelukeskuksesta. Perheasiain neuvottelukeskuksesta voit saada mm. ammattimaista keskusteluapua kahdenkeskeisiin keskusteluihin tai esim. parina tai perheenä. Tarjolla on myös erilaisia ryhmiä. Palvelut ovat maksuttomia.

Lisätietoja perheasiain neuvottelukeskuksesta löydät Hämeenlinna - Vanajan verkkosivuilta.

Kirkon keskusteluapu etänä

Keskustelutukea on saatavilla myös oman alueesi seurakuntien kautta.

https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu.

 • Palveleva puhelin 0400 221 180, avoinna joka päivä klo 18-24.
 • Palveleva chat. Kirkon keskusteluavun chat on valtakunnallinen palvelu. Keskustelut ohjautuvat päivystäjille ympäri maata. Palveleva chat on avoinna ma-pe klo 16-20. Avaa chat
 • Palveleva nettikirje. Kirjoita milloin vain, vastaamme muutaman päivän kuluessa. Vaikka puhelimessa tai chatissa olisi ruuhkaa, nettikirjeellä tavoitat päivystäjän aina. Voit myös käydä pidempää keskustelua kirjeenvaihtona. Kirjoita viesti
 • Palveleva kirje. Voit kirjoittaa kirjeen myös paperille ja lähettää sen osoitteeseen Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi.

Seurakuntien keskusteluapu

Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille

Nollalinja on ilmainen auttava puhelin, jonne voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä.

Nollalinjan puhelinnumero on 080 005 005.

https://www.nollalinja.fi/

Ammattilaiselle:

Kuka vain ammattilainen voi tarjota keskustelutukea vaativassa läheistilanteessa olevalle ihmiselle.

On tärkeää, että psyykkisen sairastumisen tuoma kuormittavuus myös sairastuneen läheisen elämässä tunnistetaan niissä sosiaali-, kasvatus- ja terveyspalveluissa, joissa omainen on asiakkaana omassa asiassaan. Usein jo keskustelu auttaa, mutta jos keskustelussa huomaat, että läheisellä on muita tuen tarpeita, voit hyödyntää palvelupolkua ohjataksesi hänet oikeisiin palveluihin.

Muista, ettei sinun tarvitse tehdä tätä työtä yksin, vaan voit hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja ohjata oikeisiin palveluihin. Sinun ei tarvitse osata tai ehtiä hoitaa kaikkea itse, tunnistaminen ja ohjaaminen riittää. Ammattilaiset voivat tutkitusti omalla toiminnallaan vahvistaa psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisten positiivista mielenterveyttä.

Keskustelutuen antaminen

1. Läheiselle on tärkeää mahdollisuus käydä läpi:

 • omaa elämäntilannetta psyykkisesti sairastuneen tai oireilevan läheisenä.
 • Läheisen psyykkisen sairauden vaikutuksia läheisen elämään.
 • Läheisen psyykkisen sairauden herättämiä ajatuksia ja tunteita.

2. Luo toivoa, kohtaa ja vahvista omaisen toipumista

 • tee yhteistyötä, kuuntele läheistä ja anna hänelle osallistumisen mahdollisuus.
 • puhu toipumisen kieltä – keskity voimavaroihin vajavaisuuksien sijaan.
 • arvosta läheisen yritystä auttaa ja toimia, tee onnistumiset näkyväksi. Anna myönteisiä kommentteja hänen kyvyistä ja yrityksistä auttaa.
 • Keskustele myös unelmista ja toiveista.

3. Keskustelussa tulee huomioida myös lapset

 • miten perheen lapset ovat kokeneet sen, että heille läheinen ihminen on sairastunut?
 • miten lapsille voisi kertoa tilanteesta heidän ikätasonsa mukaisesti?

Toimiva lapsi ja perhe -työ on perheiden pärjäävyyttä ja mielenterveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, perheen arkea sekä vanhempien toimijuutta vahvistavaa työtä. Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työssä edistetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.  TLP -työ sisältää kolme menetelmää: Lapset puheeksi® (LP)-keskustelu (sisältäen mahdollisen neuvonpidon), Toimiva lapsi ja perhe perheinterventio (PI) ja Vertti-ryhmätoiminnan.

 • Lapset puheeksi® (LP) -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta.LP-työn tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä heidän arkisissa ympäristöissä, kuten lasten kouluissa, päiväkodeissa, neuvolassa tai vapaa-ajanympäristöissä. Työtä tehdään paljon myös erilaisissa terveys- ja sosiaalialan palveluissa ja järjestöissä.Tavoitteena on kohdata kaikki perheet ja erityisesti ne, joilla on tapahtunut elämässä muutoksia. LP -menetelmä tarjoaa mahdollisuuden pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa suojaavia tekijöitä, perheen muuttunutta arkea ja muutosten keskellä pärjäämistä. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksien kumuloituminen ja siirtyminen seuraaville sukupolville. LP -menetelmä koostuu lapset puheeksi -keskustelusta sekä tarvittaessa neuvonpidosta. Neuvonpitoon kutsutaan vanhempien kanssa mietityt, perheen arkea tukevat ja auttavat ihmiset (viranomaiset, läheiset, kolmas sektori). Neuvonpidossa sovitaan konkreettisia asioita perheen tukemiseksi ja kokoonnutaan säännöllisesti miettimään (seuranta), mistä on ollut apua, voidaanko jo lopettaa joku palvelu jne.
 • Perheinterventio on menetelmä, joka auttaa avaamaan vaikeana pidetyn, koko perhettä koskevan, arkea kuormittavan tekijän (kuten mielenterveyspulmat, riippuvuusongelmat, taloudellisia vaikeudet, somaattisia sairaudet, parisuhde-ongelmat) yhteiseen keskusteluun. Työskentelyssä paneudutaan lasten arjen tukemiseen yhdessä vanhempien kanssa, vanhemmuutta kunnioittaen. Työskentelyssä on keskeistä kaikkien perheenjäsenten kuuleminen sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen perheen kesken, vuorovaikutukseen keskittyen.
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Vertaistuki

Ryhmä, ikoni.

Vertaistuki

Vertaistuki on tärkeä tuen muoto läheisen sairastuessa mielenterveyssairauteen

 • Sen kautta läheinen voi saada uusia näkökulmia, oivalluksia, selviytymiskeinoja, toivoa, tietoa ja jaksamista. Vertaistuki lisää ymmärrystä sairastunutta ja itseä kohtaan, auttaa löytämään omat rajat sekä omaa jaksamista lisääviä asioita.
 • Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat tai olleet tukevat toinen toistaan. Kokemusten jakaminen vertaisten kanssa lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, jota läheisen sairastumiseen voi liittyä.
 • Sairastuneen läheisen arki voi tuntua myös yksinäiseltä. Usein arki on keskittynyttä sairastuneen tukemiseen. Vertaistuen ryhmissä läheisellä on myös mahdollisuus jakaa kokemuksia ja tutustua samankaltaisessa elämäntilanteessa oleviin. Vertaistuella tai keskusteluryhmiin osallistumalla on myös mahdollisuus lievittää tunnetta yksinäisyydestä.
 • Ryhmissä saa tukea mm.  arkisiin pulmiin, joita läheisen sairastuessa on sekä omaan jaksamiseen. Vertaistukiryhmissä saa vastauksia jo kuuntelemalla, heti ei tarvitse puhua itse.
 • Osa ryhmistä perustuu keskusteluun, mutta paljon on myös ryhmiä, joissa tehdään asioita yhdessä. ​

Kokemus siitä, ettei ole ainoa psyykkisesti sairastuneen läheinen on tärkeä häpeän ja yksinäisyyden poistaja. Helpotus on suuri, kun saa kohdata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Vertaistuki ei korvaa ammatillista tukea, mutta vertaistuki voi olla osana palveluiden kokonaisuutta. Ammatillinen tuki ja vertaistuki voivat täydentää toisiaan.  Vertaistuki auttaa jaksamaan.

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat tai olleet tukevat toinen toistaan. Kokemusten jakaminen vertaisten kanssa lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, jota läheisen sairastumiseen voi liittyä.

Ryhmissä saa tukea mm.  arkisiin pulmiin, joita läheisen sairastuessa on sekä omaan jaksamiseen. Vertaistukiryhmissä saa vastauksia jo kuuntelemalla, heti ei tarvitse puhua itse. Osa ryhmistä perustuu keskusteluun, mutta paljon on myös ryhmiä, joissa tehdään asioita yhdessä. ​

Kanta-Hämeen FinFamin vertaistukitoimintaan

FinFamin vertaistuellinen toiminta tarjoaa sinulle tukea omaan jaksamiseen, kun läheiselläsi on mielenterveyden haasteita ja psyykkisiä oireita. Vertaistuellinen toiminta on tarkoitettu kaikille, joilla on huoli läheisensä mielenterveydestä tai omasta jaksamisestaan läheisen oireillessa. Oireileva voi olla kuka vain läheisesi eikä hänellä tarvitse olla diagnoosia. Vertaistuellinen toiminta voi olla esimerkiksi: avoimia ryhmiä, tietyn teeman ympärille rakennettuja kursseja. Vertaistuellista toimintaa ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat ja/tai omaistyöntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Toiminta on maksutonta ja luottamuksellista, eikä se edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Vertaistuellista toimintaa järjestetään sekä kasvokkain että verkossa.

Tutustu lisää:

Finfamin läheisille suunnattuihin kursseihin ja koulutuksiin

Finfamin paikkakunnasta riippumattomat verkko- ja etäryhmät

TUKEA-verkkokurssi

Toivo -sovellus tukenasi

Toivo - vertaistukisovellus on palvelu, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammautuneille ja heidän läheisilleen.

Toivo-sovellus on maksuton ja sitä voi käyttää myös anonyymisti. Sovelluksen vertaistuki ei liity yksittäiseen sairauteen tai vammaan, vaan tukea voi hakea erilaisilla taustoilla.

 Sovellusta voi käyttää puhelimella tai tietokoneella. Se on ladattavissa sovelluskaupoista tai sitä voi käyttää verkkoselaimella..

Toivo-sovelluksen vertaistukijat ovat luotettavia, koulutettuja ja sitoutuneita vaitioloon myös sen jälkeen, kun lopettavat vertaistukijoina. Palvelu perustuu kahdenkeskiseen vertaistukeen.

Toivo-sovelluksesta löydät myös FinFamin vertaistukijoita.

Itsemurhan tehneiden läheisille

Tuki itsemurhan tehneiden läheisille:

Surunauha ry:llä on erilaisia kanavia, joista itsemurhan tehneiden läheinen voi saada apua

Sinunauha ry.n keskustelualue itsemurhan tehneiden läheisille.

Surunauhan ryhmächattejä itsemurhan tehneiden läheisille järjestetään joka tiistai klo 18-20 Tukinetissä.

Lue lisää itsemurhan tehneiden läheisten ryhmächatistä

Voit keskustella nimimerkillä muiden läheisensä itsemurhalle menettäneiden kanssa, liittyä Surunauhan jäseneksi, kuunnella Surunauhan podcasteja, lukea Surunauhan jäsenlehtiä digiversioina, lukea Surunauhan opasta läheisille, ottaa helposti yhteyttä Surunauhan työntekijöihin tai MIELI ry:n kriisipuhelimeen.

Lohtu-mobiilisovellus on asennettavissa osoitteessa https://lohtu.glideapp.io ..

Päihteitä käyttävän läheisille

Vertaistuki päihteitä käyttävän läheisille

Joskus mielen sairaudet ilmenevät runsaana päihteiden käyttönä ja tämä lisää läheisten huolta ja kuormittuneisuutta. Avoimuus ja yhteisen kokemuksen jakaminen ovat läheiselle tärkeitä keinoja saada jaksamista kuormittavaan arkeen.

Jos kaipaat lisää tietoa päihteistä tai muista riippuvuuksista niin tutustu päihde- ja riippuvuushoidon palvelupolkuun.

Lisätietoa myös:

Tukea Läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä palasista.fi.

Alkoholiongelmista kärsivän läheiselle tietoa löytyy Al-anonin verkkosviuilta.

Päihteitä käyttävän ja riippuvuuksista kärsivän läheiselle tietoa Ehkäisevä päihdetyön Ehyt ry.n sivuilta.

Rahapeliriippuvuus

Ongelmallisesti rahapeliriippuvaisen läheiselle:

Peliriippuvuus voi kuormittaa koko lähipiiriä. Apua ja tukea on saatavilla myös läheisille.

Tietoa ja tukea löydät esimerkiksi pelirajaton.fi

Peluuri tarjoaa myös tukea peliriippuvaisten läheisille.

Ammattilaiselle:

Vertaistuki on tärkeä tuen muoto läheisen tilanteessa. Sen kautta sairastuneen läheinen voi saada uusia näkökulmia, oivalluksia, selviytymiskeinoja, toivoa, tietoa ja jaksamista. Vertaistuki lisää ymmärrystä sairastunutta ja itseä kohtaan, auttaa löytämään omat rajat sekä omaa jaksamista lisääviä asioita. Kokemus siitä, ettei ole ainoa psyykkisesti sairastuneen läheinen on tärkeä häpeän ja yksinäisyyden poistaja. Helpotus on suuri, kun saa kohdata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Vertaistuki ei korvaa ammatillista tukea, mutta vertaistuki voi olla osana palveluiden kokonaisuutta. Ammatillinen tuki ja vertaistuki voivat täydentää toisiaan.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Sopivan tukimuodon löytäminen

Neljä erilaista ammattilaista, vasemmassa reunassa puhekupla.

Tukimuodon löytäminen

Tukea lapsiperheille

Lapsiperheiden tukemiseksi on tarjolla erilaisia palveluja myös mielenterveyden haasteissa.

Lastensuojelun tarkoituksena on edistää lapsen myönteistä kehitystä ja tukea vanhemmuutta.  Toiminta perustuu perheen kanssa yhdessä laadittuun asiakassuunnitelmaan.

https://omahame.fi/lastensuojelu

Nuorten palvelut
Päihteet ja riippuvuus

Lisätietoa päihde- ja riippuvuushoidosta Oma Hämeessä löydät päihde ja riippuvuushoidon palvelupolustamme.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut - Oma Häme (omahame.fi)

Päihdepalveluja tarjotaan Kanta-Hämeessä ennaltaehkäisevästi, korjaavasti sekä haittoja vähentävästi. Pääpaino päihdepalveluiden tuottamisessa on avomuotoista. A-klinikka Oy tuottaa suuren osan Kanta-Hämeen päihdepalveluista. Lisäksi palveluita on Riihimäen terveyskeskuksen hyvinvointikuntayhtymässä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä.

Apunasi voi olla myös OmaOlosta löytyvät alkoholin käytön vähentämisen valmennusohjelma.

 • Riihimäen Seudun mielenterveys- ja päihdeyksikössä toimii terveysneuvontapiste Pumppu
 • Päihdepalveluja Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Hattulassa tarjoaa A-klinikka. Palvelumuotoina on mm. tuettua palveluasumista, vieroitushoitoa ja nuorille kohdennettuja palveluja.

Lisätietoa:

peliriipuvuus:

https://www.peluuri.fi/hae-apua/pelaaminen-paljastui-mita-nyt?

https://pelirajaton.fi

https://paihdelinkki.fi/

päihderiippuuus:

https://www.al-anon.fi/

Tukea Läheisille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä löydät Sininauhaliiton sivuilta.

Päihteitä käyttävien omaisille ja läheisille tukea tarjoavat mm.

Päihteisiin liittyvää luotettavaa tietoa löydät mm.

Työn ja läheistilanteen yhteensovittaminen

Työterveyshuolto

Mielenterveyssairaan läheisen tilanteeseen liittyy paljon erilaisia elämää kuormittavia tekijöitä ja tilanteita. Kuormittava elämäntilanne voi vaikuttaa myös työkykyysi. Tilanteestasi olisi hyvä käydä keskustelua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Terveydenhuollon ammattilainen auttaa yhdessä kanssasi keskustellen arvioimaan tilannettasi ja auttaa oikeanlaisen tuen löytämiseksi.

Jos olet työterveyshuollon asiakas, voit saada tukea tilanteeseesi myös työterveyshuollon kautta:

Aava tarjoaa työterveyspalveluja monella paikkakunnalla.

Mehiläinen toimii myös työterveyshuollon järjestäjänä eri puolilla Suomea.

Oiva Työterveys tarjoaa palvelujaan Forssan seudulla.

Pihlajalinnalla on toimipiste muun muassa Hämeenlinnassa.

Terveystalo palvelee myös työterveysasioissa ympäri Suomea.

Tukea väkivaltatilanteeseen

Perheväkivallaksi voidaan kutsua tilannetta, jossa perheessäsi tai ihmissuhteessasi tapahtuu väkivaltaa. Väkivalta voi olla fyysistä tai henkistä. Henkisen väkivallan muodot voivat olla moninaisia, esim. taloudellisia.

Yleensä perheväkivallasta puhuttaessa tarkoitetaan joko vanhempien tai pariskunnan osapuolten välille sijoittuvaa väkivaltaa. Väkivallan tekijä voi kuitenkin olla kuka tahansa perheesi jäsen, kuten esimerkiksi perheesi aikuinen lapsi.

Apua, tukea ja suojaa on saatavilla:

Tukea väkivaltatilanteeseen: · https://thl.fi/aiheet/vakivalta/tyon-tueksi/lomakkeet-vakivallan-kirjaamiseen-ja-kartoittamiseen

· Tukea naisille ja tytöille, joita huolestuttava omat vihan ja väkivallan kysymykset https://www.mariaakatemia.fi/toiminta/ehkaiseva-vakivaltatyo/

Maahanmuuttajaa tukevat palvelut

Monikielinen palveluneuvonta

Monikielinen palveluneuvonta vastaa hyvinvointialueen palveluita koskeviin kysymyksiin. Palveluneuvonnasta voit saada apua oikean palvelun löytämiseen tai ajanvarauksen tekemiseen. Palveluneuvontakielinä on suomi, englanti ja venäjä. Muunkielisille asiakkaille järjestetään puhelintulkkaus. Palveluneuvonnassa ei arvioida hoidon- tai palveluntarvetta.

Monikielisestä palveluneuvonnasta lisätietoa löydät Oma Hämeen verkkosivuilta maahanmuuttajapalveluista.

Monikielinen palveluneuvonta vastaa hyvinvointialueen palveluita koskeviin kysymyksiin. Palveluneuvonnasta voit saada apua oikean palvelun löytämiseen tai ajanvarauksen tekemiseen. Palveluneuvontakielinä on suomi, englanti ja venäjä. Muunkielisille asiakkaille järjestetään puhelintulkkaus. Palveluneuvonnassa ei arvioida hoidon- tai palveluntarvetta.

Hämeenlinna

linkki: Kotoutumisen edistäminen - Hämeenlinna (hameenlinna.fi) (tämän linkin alta löytyy erittäin kattavasti palveluita)

Myintegration.fi -verkkopalvelu (Etusivu - MyIntegration)

Hämeenlinnan kaupunki on rakentanut maahanmuuttajien kanssa monikielisen kotoutumisen verkkosivuston, myintegration.fi. Sivuston pääkieli on suomi ja tietoa tarjotaan myös

Myintegration.fi:llä on lisäksi äänitoiminto, joka mahdollistaa sivuston sisältöjen kuuntelemisen lukemisen sijasta.

linkki:Maahanmuuttoinfo - Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

MAAHANMUUTTOINFO

Palvelupiste Kastellin Maahanmuuttoinfosta saat monikielistä ohjaus- ja neuvontapalvelua. Maahanmuuttoinfossa saat tietoa ja neuvoja arjen asioihin. Esimerkiksi:

 • asuminen
 • työ
 • koulutus
 • lomakkeet ja lupa-asiat
 • vapaa-aika

järjestöt:

Hämeen Setlementti

Maahanmuuttajille – Hämeen Setlementti ry (hameensetlementti.fi)

Tarjoamme Kumppanuustalolla matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta sekä palveluohjausta selkosuomella erilaisiin elämäntilanteisiin.

Hämeen Setlementin suomen kielen ryhmät ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, kielitaustasta tai iästä riippumatta.

TyöPolku on Hämeessä toimiva työllisyyspalvelu, jota hallinnoi Hämeen Setlementti. TyöPolku tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä tukea kohti työelämää työhönvalmennuksen, koulutushakujen ja työkokeilujen avulla.

Vapaaehtoistoiminta Hämeen Setlementissä lähtee jokaisen omasta osaamisesta ja voimavaroista. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys sekä eri-ikäisten ja eri taustoista tulevien ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja tukeminen.

Miestentila Ukkosessa on miehille suunnattua, päihteetöntä, avointa ja maksutonta toimintaa.

FinFami

Maahanmuuttajatyö - Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

Omaisen opas - FinFami – Oppaat (9 eri kieltä + selkosuomi)

THL

Työkaluja mielenterveystyöhön - THL

Maahanmuuttaneiden mielenterveys – Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus – THL. - THL

Sivustolle on koottu PALOMA-työssä tuotettua materiaalia ja työkaluja. Lisäksi sivulta löytyy PALOMA-työssä pilotoituja työkaluja.

Ammattilaisille tarkoitetut, monipuoliset materiaalit on koottu tälle sivulle, ja niiden aiheita ovat:

Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutus | Diakonissalaitos (hdl.fi)

Kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden kuntoutus

Aikuispsykiatrinen poliklinikka arvioi, hoitaa ja kuntouttaa kidutuksen ja sodan uhreja sekä heidän perheenjäseniään. Tarjoamme myös valtakunnallista konsultaatiota ammattilaisille ja työyhteisöille. Hoidamme kidutuksen ja sodan vaikeasti traumatisoimia pakolaistaustaisia aikuisia ja heidän perheenjäseniään.

Monialaista tukea

Hoito alkaa arviointi- ja tutkimusjaksolla. Kuntoutus sisältää muun muassa psyko-, fysio-, ja toimintaterapiaa sekä sosiaaliohjausta.

Ammattilaiselle:

Kun läheinen sairastuu psyykkisesti, ei omaisella ehkä ole ketään, jolle tilanteesta voisi puhua. Omainen saattaa haluta suojella sairastunutta läheistään, eikä siksi siksi halua puhua esim. ystäville tai sukulaisille tilanteesta ja siitä, miten läheisen sairaus vaikuttaa omaan elämään.

Ammattilaiselle:

Hämeenlinnan turvakoti - Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry (ensijaturvakotienliitto.fi)

Palaset-malli on Sininauhaliitossa kehitetty työmenetelmäksi tukemaan läheisiä nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä.

Lue lisää Sininauhaliiton Palaset - mallista.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Yhteydenotto

Mobiilipuhelin, ikoni.

Yhteydenotto ammattilaisiin

Etähoito mobiililaitteella, ikoni.

Terveysasemat

Voit olla yhteydessä omaan terveyskeskukseesi.

Ammattilainen arvioi tilanteesi ja tarvittaessa varaa sinulle ajan psykiatriselle hoitajalle tai lääkärille.

Löydät yhteystiedot Oma Hämeen verkkosivuilta kiireettömälle vastaanotolle sekä tarvittaessa kiireellisen vastaanoton varaamiseksi.

Päivystykset

Henkeä uhkaava tilanne.  Mikäli kyseessä on henkeä uhkaava tilanne, soita aina 112.

Sosiaali- ja kriisipäivystys. Kiireellisissä tilanteissa voit soittaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen puh. 036296560. Palvelu on avoinna 24/7. Jos numero ei vastaa soita 112.

Päivystys. Jos, olet epävarma päivystys tarpeestasi, voit alkuun olla yhteydessä päivystysapuun, joka palvelee numerosta 116117.

Lisä- ja yhteystietoja löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Sosiaalityöntekijät

Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät

Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijät auttavat silloin, kun tarvitset tukea, apua ja neuvontaa erilaisissa elämänhallintaan vaikuttavissa tilanteissa. Mielenterveyteesi liittyvien oireiden selvittämiseksi voit olla yhteydessä myös sosiaalityöntekijään. Sosiaalityön tavoitteena on ratkaisujen etsiminen yhdessä kanssasi. Hyvinvointialueen sosiaalityöntekijöiden palveluista lisä- ja yhteystiedot löydät alta.

Aikuisten sosiaalipalveluista löydät lisätietoa Oma Hämeen verkkosivuilta.

Kiireellisissä tilanteissa voit soittaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen puh. 036296560 Palvelu on avoinna 24/7.

Ilmoitus tuen tarpeesta

Ilmoitus tuentarpeesta on syytä tehdä aina kun olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoituksen tuen tarpeesta voit tehdä myös itsestäsi.

Ilmoituksen tuen tarpeesta pääset täyttämään Oma Hämeen verkkosivuilta.

Nuorten terveyspalvelut

Nuorille suunnatuista terveyspalveluista löydät lisätietoa Oma Hämeen verkkosivuilta.

Mielenterveyspalvelut Oma Hämeen verkkosivuilla.

Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaille tarkoitettuja matalan kynnyksen palveluita. Ohjaamoissa on erilaisia palveluita, joista yksi on nuorten terveysneuvonta.  Voit siis olla terveydentilaasi liittyvissä asioissa yhteydessä myös ohjaamoon. Katso seudulliset yhteystiedot alta.

Opiskelijat

Jos olet opiskelija, saat apua opiskelijaterveydenhuollon kautta. Terveydenhoitajat ja kuraattorit ovat hyviä ensikontaktin henkilöitä, jos koet tarvitsevasti apua omaan terveyteesi liittyvissä asioissa.

Lisä- ja yhteystiedot löydät kouluterveydenhuollosta hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.

Päihdepalvelut
Työterveys

Jos olet työterveyshuollon asiakas voit varata ajan oman tilanteesi selvittelyyn oman työterveyshuoltosi kautta.

Aava työterveys: useat toimipisteet

Mehiläinen: useat toimipisteet

Pihlajalinna Hämeenlinna

Terveystalo: useat toimipisteet

Oiva Työterveys Oy Forssa

Potilas- ja sosiaaliasiavastaava

Sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot löydät Oma Hämeen verkkosivuilta.

 • Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.
 • Myös asiakkaiden läheiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.

Potilasasiavastaava tehtävänä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista terveydenhuollossa.

Potilasasiavastaavan yhteystiedot löydät Oma Hämeen verkkosivuilta.

 • Potilasasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon asiakkaita.
 • Myös asiakkaiden läheiset voivat olla yhteydessä potilasasiavastaavaan.
Muut yhteydenotot

Monet toimijat tarjoavat keskusteluapua ja tukea mielenterveyteen liittyviin huoliin. Osa palveluista on saatavissa anonyymisti. Lisäksi osa palveluista on helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen palveluita. Voit kääntyä esim. havaitsemiisi masennusoireisiin tai elämän kuormittavuuteen liittyen myös näiden palveluiden puoleen saadaksesi ohjausta, tukea tai neuvontaa omaan tilanteeseesi.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Hyvinvointini läheisenä

Ihminen ja sydän, ikoni.

Hyvinvointini läheisenä

Sinä saat voida hyvin

 • Läheinen kokee usein velvollisuutta ja halua olla tukena ja apuna sairastuneelle. Tämä voi johtaa siihen, että unohtaa huolehtia itsestään. Läheisenä voi ajatella, että täytyy olla jatkuvasti sairastuneen tavoitettavissa. Keskusteluapu, vertaistuki ja tieto läheisen sairaudesta ovat tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnille. Yhtä tärkeää on myös itselle mieluisa ja elämään mielekkyyttä tuova tekeminen.
 • Omaa hyvinvointia voi vahvistaa luonnon, taiteen, luovuuden, käsitöiden, liikkumisen, sosiaalisten suhteiden ja rentoutumisen avulla, omahoito-ohjelmilla, valmennuksilla ja harrastuksilla. Ihmisen kaikkeen toimintaan vaikuttaa henkinen osa-alue, kehollinen osa-alue ja sosiaalinen eli vuorovaikutteinen osa-alue. Siksi on erittäin tärkeää muistaa myös levon ja ravinnon merkitys omaan hyvinvointiin.
 • Tärkeä asia jaksamiselle on myös sairauden merkityksen rajaaminen. Sairastuneen elämässä sairaus on vain yksi asia, mutta se ei määritä koko elämää. Samoin omaisella on oikeus ja mahdollisuus elää itselleen mielekästä, merkityksellistä ja toivorikasta elämää, jolloin läheisen sairaus ei määritä koko elämää.
 • Voit kysyä apua mielenterveytesi ylläpitämiseen myös ammattilaiselta. Sinua tukevat ammattilaiset neuvoloissa, työterveyshuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa sekä järjestöissä.
Liikunta ja luonto

Luonto ja liikunta

Jo viiden minuutin oleskelu luonnossa lisää hyvinvointia. Luonto rauhoittaa ja auttaa olemaan läsnä. Luonto auttaa palautumaan stressistä. Luonnossa oleskelu tuottaa hyviä vaikutuksia jo lyhyessä ajassa; mieliala kohenee jo viiden minuutin luontoilulla, ja 15-20 min luonnossa oleskelu lisää elinvoimaisuutta ja alentaa verenpainetta. Aina ei ole mahdollista päästä luontoon, mutta jo luontokuvien ja -videoiden katsominen virkistää ja vahvistaa hyvinvointia. Luonnosta voi nauttia myös kuvien kautta

Pienikin liikunta lisää hyvinvointia

Liikkumisella on runsaasti vaikutuksia hyvinvointiin, mm. mieliala kohenee ja stressin tunne kevenee. Liikkumaan lähteminen voi kuitenkin tuntua vaikealta, jos arjen velvollisuudet ja huolet tuntuvat vievän kaiken ajan, omat voimat ovat vähissä tai sairastunutta läheistä ei voi jättää yksin.

Jo pienikin liikunta lisää hyvinvointia – liikkua voi vaikka muutaman minuutin pätkissä, arkisten askareiden lomassa

Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen

Voit tukea mielenterveyttäsi verkossa tarjolla olevien itsenäisesti tehtävien harjoitusten avulla tai käyttää erilaisia palveluita, joiden kautta pääset esimerkiksi keskustelemaan sinua askarruttavista asioista. Alla on lueteltuina muutamia vinkkejä tueksesi:

Oman mielenterveyden vahvistamiseen liittyviä harjoituksia löydät esimerkiksi:

Tarvitsetko tukea äkillisen järkyttävän tapahtuman käsittelyyn?

Tukea äkillisen järkyttävän tapahtuman itsenäiseen käsittelyyn löydät Mieli.fi verkkosivuilta. Selma ohjelma - selviytymismatka kriisistä eteenpäin, on apuohjelma, mikä  sopii esim. parisuhteen päättymisen, läheisen kuolema tai vakava sairastumisen käsittelyyn, kun tapahtumasta on vähintään 6 kuukautta. Pitkäaikaista traumatisoitumista kokeneille Selma ei sovellu.

Harrastukset ja sosiaaliset suhteet

Sosiaaliset suhteet ja tunne osallisuudesta ovat tärkeä osa hyvinvointiasi. Yksinäisyys voi lisätä masentuneisuuden tunnetta, joten voit tukea mielenterveyttäsi esim. erilaisen harrastustoiminnan tai vapaaehtoistoiminnan kautta.

Voit tutustua vapaahehtoisuuteen perustuvaan yhteisölliseen toimintaan esim. Finfami ry.n. tai  Mieli Hämeenlinna ry sivuilta.

Alueellasi toimiviin yhteisöihin pääset tutustumaan lahella.fi sivuston kautta.

Lisätietoa vertaistuesta löydät palvelupolun kohdasta vertaistuki.

Taide ja luovuus hyvinvoinnin tukena

Harrastukset hyvinvointini tukena

Taiteella ja luovalla toiminnalla on runsaasti positiivisia vaikutuksia fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen sekä koettuun terveyteen.

Taide ja luovuus voimaannuttaa ja antaa hengähdystauon toisinaan huolten täyttämään arkeen. Se tarjoaa turvallisen tilan ja mahdollisuuden tarkastella ja käsitellä omia huolia, pelkoja , ongelmia, mutta myös omia haaveita ja itselle tärkeitä asioita.

Vaikutuksia hyvinvointiin voit saada sekä taiteen kuluttajana että taiteen tekijänä monilla tavoin, yksin tai yhdessä muiden kanssa. Voit esimerkiksi käydä teatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä, kuunnella musiikkia, katsella elokuvaa kotona, maalata, laulaa tai tehdä käsitöitä, oman kiinnostuksesi ja elämäntilanteesi mukaan.

Vinkkejä taiteen ja kulttuurin käyttöön hyvinvoinnin tukena löydät FinFamin verkkosivuilta.

Tietoa Hämeenlinnan kulttuuri ja liikuntapalvleuista löydän Hämeenlinnan verkkosivuilta.

Ammattilaiselle:

Läheinen tarvitsee tukea harrastuksiin ja omaan elämään

Sairastuneen läheisestä voi tuntua, että ei ole aikaa eikä jaksamista tehdä asioita, joista saisi elämään iloa ja voimia. Toisaalta hän voi myös ajatella, että omaan hyvinvointiin keskittymiseen ei ole oikeutta, kun lähellä oleva ihminen on sairastunut ja voi huonosti. Läheisenä voi ajatella, että täytyisi olla jatkuvasti sairastuneen tavoitettavissa.

Läheisen on tärkeää kuulla, että

 • on tärkeää etsiä keinoja huolehtia myös itsestä ja omasta jaksamisesta.
 • Se, että ajattelee myös itseään ja huolehtii omasta jaksamisesta, ei tarkoita, että hylkäisi sairastuneen läheisen.
 • Jos omat voimat loppuvat, ei pysty olemaan avuksi sairastuneelle läheiselleen. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on kaikkien etu.
 • Hänellä on lupa voida hyvin.

Tärkeä asia jaksamiselle on myös sairauden merkityksen rajaaminen. Sairastuneen elämässä sairaus on vain yksi asia, mutta se ei määritä koko elämää. Samoin omaisella on oikeus ja mahdollisuus elää itselleen mielekästä, merkityksellistä ja toivorikasta elämää, jolloin läheisen sairaus ei määritä koko elämää.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

Pitkäaikaisempi tuki

Hoitopaikka, ikoni.

Arjen tuki

Tähän osioon olemme koonneet erilaisia läheisen arkea tukevia palvelumuotoja. Lisätietoja linkkien kautta tai välilehdistä alla.

Erilaista arjen apua saatavilla mm.:

Lisätietoa erilaisista palveluista löydät myös palvelupolun kohdasta tukimuodon löytäminen.

Jos olet huolissasi läheisestäsi, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, niin voit tehdä ilmoituksen asiasta. Huomioithan, että ilmoituksen kautta voit ilmaista ammattilaiselle huolen myös itsestäsi.

Ilmoituksen tuen tarpeesta pääset tekemään Oma Hameen verkkosivuilta.

Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki

 • Seurakunnan diakoniatyö voi avustaa akuutissa hätätilanteessa myös kirkkoon kuulumattomia.
 • Hope ry yhditys auttaa lapsiperheitä mm. konkreettisten vaate- ja tavaralahjoitusten muodossa.

Tietoa ja tukea rahavaiheuksiin

Useimpiin etuuksiin Kelasta haettaviin etuuksiin tarvitaan lääkärin lausunto ja hakemus. Hakemukseen saa aina kirjallisen päätöksen, jossa on kerrottu muutoksenhakuohjeet. Yleisempiä korvauksia ja tukia mihin saatat olla oikeutettu ovat:

Kelasta on mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta toimeentuloon. Voit olla myös yhteydessä sosiaalityöntekijään.

Palvelut lapsiperheille
Tuetut lomat

Tarjoavat hengähdystauon arjen keskellä. Tuettuja lomia myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein perheille ja aikuisille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan

Lue lisää tuetuista lomista ja niille hakemisesta

Siivous- ja kauppapalvelut

Siivous: Jos sinulla on taloudellisesti mahdollista, myös maksullista palvelua on saatavilla, eikä se aina ole mahdottoman kallista. Siivouspalvelua voi kysyä yritysten lisäksi myös mm. 4H-järjestöltä. Tilaa nuori töihin 4H-yhdistyksen kautta ja helpota arkeasi/4h.fi. Samalla tarjoat nuorelle mahdollisuuden ensimmäiseen työkokemukseen.

Kauppakassipalvelut

Kanta-Hämeessä ainakin suurimmilla paikkakunnilla on tarjolla kauppakassi-palvelua, jonka avulla voi helpottaa arjen kuormitusta. Kauppakassin voi tilata joko kotiinkuljetuksella tai nouto-palveluna, jolloin haet valmiiksi kerätyt ostokset myymälän noutopisteestä. Ostosten kotiinkuljetuksen hintaan vaikuttaa ostosten loppusumma, haluttu toimitusnopeus sekä toimitusmatka. Hinta vaihtelee 0€ – 15€ / kerta

Sosiaali - ja potilasasiavastaava

Potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava

Kun potilas- tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiavastaavan tai sosiaaliasiavastaavan kanssa. Palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiavastaava terveydenhuollossa

Potilasasiavastaava avun on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, kuten terveyskeskuksissa, keskussairaaloissa, yksityisillä terveysasemilla sekä toimintayksiköissä, joissa tarjotaan terveydenhuollon palveluja, kuten esimerkiksi vanhainkodeissa. Yksi potilasasiavastaava voi toimia useammassa yksikössä.

Potilasasiavastaava

 • Neuvoo ja avustaa muistutusten teossa.
 • Tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta.
 • Edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista.

Potilasasiavastaavan yhteystiedot näet Oma Hämeen verkkosivuilta.

Sosiaaliasiavastaava sosiaalihuollossa

Sosiaaliasiavastaava palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Sosiaaliasiavastaava toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi.

 • Tiedottamalla asiakkaan oikeuksista.
 • Neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
 • Neuvomalla muistutuksen laatimisessa.
 • Raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle.
 • Edistämällä muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.

Sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot näet Oma Hämeen verkkosivuilta.

Lisätietoa:

https://stm.fi/potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava

Oikeudellinen tuki

Oikeudellinen tuki

Oikeusaputoimisto: Oikeusaputoimisto tarjoaa maksutonta neuvontaa lakiasioissa.

Naisasialiitto Unionin juristipäivystys tarjoaa naisille maksutonta yleisluontoista neuvontaa oikeudellisissa asioissa ilman ajanvarausta.

Myös yksityisiltä, oikeusapujuttuja hoitavilta asianajotoimistoilta voi kysyä mahdollisuutta maksuttomaan alkuneuvontaan

Omaishoito

Moni mielenterveyssairautta sairastavan läheinen toimii myös omaishoitajana mielenterveyskuntoutujalle.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Laki omaishoidon tuesta 935/2005).

Omaishoitosopimus on hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välinen toimeksiantosopimus omaishoidon järjestämisestä.

Omaishoitajan määritelmä omaishoitolain mukaan: Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen eli hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välisen toimeksiantosopimuksen omaishoidon järjestämisestä.

Omaishoitajan määritelmä Suomen omaishoidon verkoston mukaan: Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoidon tuki koskee myös mielenterveyskuntoutujan omaisia.

 • Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan kotikunnasta ja se on verotettavaa tuloa.
 • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.
 • Tukihakemuksessa kannattaa selvittää hoidettavan läheisen avun tarve konkreettisesti, esimerkiksi jos hän ei uskalla liikkua yksin kodin ulkopuolella tai ei uskalla käyttää julkisia kulkuneuvoja. Henkilö saattaa tarvita jatkuvaa apua myös ruokailustaan ja henkilökohtaisesta hygieniastaan huolehtimisessa sekä raha-asioiden hoitamisessa.
 • Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi.
 • Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella kuntien välillä.

Oma Hämeen verkkosivuilta lisätietoa omaishoidon tuen hakemisesta ikäihmisille 

Oma Hämeen verkkosivuilta lisätietoa omaishoidon tuen hakemisesta alle 65 - vuotiaille

Ammattilaiselle:

Taloudellisen tuen tarve

Sairastuneen läheisen taloudellinen tilanne heijastuu usein myös omaisen elämään.

Sairastuminen voi vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen tulojen pienenemisenä. Joskus sairastuneella voi olla vaikeuksia rahankäytön hallinnassa ja hänen kulunsa saattavat nousta esimerkiksi masennuksen, manian, päihteiden tai peliriippuvuuden vuoksi. Läheisen tulojen pienenemisellä, kulujen lisääntymisellä tai rahankäytön hallinnan vaikeuksilla voi olla vaikutusta myös omaisen talouteen ja toimeentuloon.

Yhteisessä taloudessa asuttaessa, lapsiperheessä ja puolisoiden kesken on hyvä sopia, kuka maksaa ja mitä. Kannattaa myös keskustella siitä, mitä mistä haetaan taloudellista tukea, jos sille on tarvetta.

Sairastuneen läheisen asuessa eri taloudessa omainen saattaa haluta auttaa sairastunutta taloudellisesti. Tällöin on hyvä avoimesti kertoa, missä avustaa ja paljonko. Joskus kumpikin vanhempi antaa aikuiselle lapselle rahaa toisistaan tietämättä. Avoin puhuminen ja sopiminen myös ohjaa sairastunutta ottamaan vastuuta raha-asioistaan. Yksi mahdollinen toimintatapa on ostaa kaupasta ruokaa tai maksaa sovitusti joitain laskuja. Hyvä olisi miettiä myös tasapuolisuutta, esim. perheen muiden lasten kesken

Toisinaan arki käy liian raskaaksi, kun läheisen sairaus tuo huolta tai muuttaa vastuiden jakautumista. Arjen ja elämän kokonaisuutta voi selvittää miettimällä:

 1. Miten arki sujuu?
 2. Onko konkreettista tuen tarvetta, esim. lasten- ja kodinhoitoapu, siivousapu jne.
 3. Millainen on taloudellinen tilanne, onko tarvetta taloudelliselle tuelle?
 4. Millaisiin tukiin, etuuksiin ja palveluihin omainen on oikeutettu – onko näistä riittävästi tietoa?
 5. Tarvitaanko apua hakemusten tekemisessä?
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti 

  Toteutuu yleensä         Tarvittaessa