Arjen tuki

Tähän osioon olemme koonneet erilaisia läheisen arkea tukevia palvelumuotoja. Lisätietoja linkkien kautta tai välilehdistä alla.

Erilaista arjen apua saatavilla mm.:

Lisätietoa erilaisista palveluista löydät myös palvelupolun kohdasta tukimuodon löytäminen.

Jos olet huolissasi läheisestäsi, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, niin voit tehdä ilmoituksen asiasta. Huomioithan, että ilmoituksen kautta voit ilmaista ammattilaiselle huolen myös itsestäsi.

Ilmoituksen tuen tarpeesta pääset tekemään Oma Hameen verkkosivuilta.

Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki

 • Seurakunnan diakoniatyö voi avustaa akuutissa hätätilanteessa myös kirkkoon kuulumattomia.
 • Hope ry yhditys auttaa lapsiperheitä mm. konkreettisten vaate- ja tavaralahjoitusten muodossa.

Tietoa ja tukea rahavaiheuksiin

Useimpiin etuuksiin Kelasta haettaviin etuuksiin tarvitaan lääkärin lausunto ja hakemus. Hakemukseen saa aina kirjallisen päätöksen, jossa on kerrottu muutoksenhakuohjeet. Yleisempiä korvauksia ja tukia mihin saatat olla oikeutettu ovat:

Kelasta on mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta toimeentuloon. Voit olla myös yhteydessä sosiaalityöntekijään.

Palvelut lapsiperheille
Tuetut lomat

Tarjoavat hengähdystauon arjen keskellä. Tuettuja lomia myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein perheille ja aikuisille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan

Lue lisää tuetuista lomista ja niille hakemisesta

Siivous- ja kauppapalvelut

Siivous: Jos sinulla on taloudellisesti mahdollista, myös maksullista palvelua on saatavilla, eikä se aina ole mahdottoman kallista. Siivouspalvelua voi kysyä yritysten lisäksi myös mm. 4H-järjestöltä. Tilaa nuori töihin 4H-yhdistyksen kautta ja helpota arkeasi/4h.fi. Samalla tarjoat nuorelle mahdollisuuden ensimmäiseen työkokemukseen.

Kauppakassipalvelut

Kanta-Hämeessä ainakin suurimmilla paikkakunnilla on tarjolla kauppakassi-palvelua, jonka avulla voi helpottaa arjen kuormitusta. Kauppakassin voi tilata joko kotiinkuljetuksella tai nouto-palveluna, jolloin haet valmiiksi kerätyt ostokset myymälän noutopisteestä. Ostosten kotiinkuljetuksen hintaan vaikuttaa ostosten loppusumma, haluttu toimitusnopeus sekä toimitusmatka. Hinta vaihtelee 0€ – 15€ / kerta

Sosiaali - ja potilasasiavastaava

Potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava

Kun potilas- tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiavastaavan tai sosiaaliasiavastaavan kanssa. Palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiavastaava terveydenhuollossa

Potilasasiavastaava avun on oltava käytettävissä jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, kuten terveyskeskuksissa, keskussairaaloissa, yksityisillä terveysasemilla sekä toimintayksiköissä, joissa tarjotaan terveydenhuollon palveluja, kuten esimerkiksi vanhainkodeissa. Yksi potilasasiavastaava voi toimia useammassa yksikössä.

Potilasasiavastaava

 • Neuvoo ja avustaa muistutusten teossa.
 • Tiedottaa ja neuvoo potilaan oikeuksista ja asemasta.
 • Edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista.

Potilasasiavastaavan yhteystiedot näet Oma Hämeen verkkosivuilta.

Sosiaaliasiavastaava sosiaalihuollossa

Sosiaaliasiavastaava palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Sosiaaliasiavastaava toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi.

 • Tiedottamalla asiakkaan oikeuksista.
 • Neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
 • Neuvomalla muistutuksen laatimisessa.
 • Raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle.
 • Edistämällä muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.

Sosiaaliasiavastaavan yhteystiedot näet Oma Hämeen verkkosivuilta.

Lisätietoa:

https://stm.fi/potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava

Oikeudellinen tuki

Oikeudellinen tuki

Oikeusaputoimisto: Oikeusaputoimisto tarjoaa maksutonta neuvontaa lakiasioissa.

Naisasialiitto Unionin juristipäivystys tarjoaa naisille maksutonta yleisluontoista neuvontaa oikeudellisissa asioissa ilman ajanvarausta.

Myös yksityisiltä, oikeusapujuttuja hoitavilta asianajotoimistoilta voi kysyä mahdollisuutta maksuttomaan alkuneuvontaan

Omaishoito

Moni mielenterveyssairautta sairastavan läheinen toimii myös omaishoitajana mielenterveyskuntoutujalle.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Laki omaishoidon tuesta 935/2005).

Omaishoitosopimus on hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välinen toimeksiantosopimus omaishoidon järjestämisestä.

Omaishoitajan määritelmä omaishoitolain mukaan: Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen eli hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välisen toimeksiantosopimuksen omaishoidon järjestämisestä.

Omaishoitajan määritelmä Suomen omaishoidon verkoston mukaan: Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoidon tuki koskee myös mielenterveyskuntoutujan omaisia.

 • Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan kotikunnasta ja se on verotettavaa tuloa.
 • Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.
 • Tukihakemuksessa kannattaa selvittää hoidettavan läheisen avun tarve konkreettisesti, esimerkiksi jos hän ei uskalla liikkua yksin kodin ulkopuolella tai ei uskalla käyttää julkisia kulkuneuvoja. Henkilö saattaa tarvita jatkuvaa apua myös ruokailustaan ja henkilökohtaisesta hygieniastaan huolehtimisessa sekä raha-asioiden hoitamisessa.
 • Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi.
 • Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella kuntien välillä.

Oma Hämeen verkkosivuilta lisätietoa omaishoidon tuen hakemisesta ikäihmisille 

Oma Hämeen verkkosivuilta lisätietoa omaishoidon tuen hakemisesta alle 65 - vuotiaille

Ammattilaiselle:

Taloudellisen tuen tarve

Sairastuneen läheisen taloudellinen tilanne heijastuu usein myös omaisen elämään.

Sairastuminen voi vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen tulojen pienenemisenä. Joskus sairastuneella voi olla vaikeuksia rahankäytön hallinnassa ja hänen kulunsa saattavat nousta esimerkiksi masennuksen, manian, päihteiden tai peliriippuvuuden vuoksi. Läheisen tulojen pienenemisellä, kulujen lisääntymisellä tai rahankäytön hallinnan vaikeuksilla voi olla vaikutusta myös omaisen talouteen ja toimeentuloon.

Yhteisessä taloudessa asuttaessa, lapsiperheessä ja puolisoiden kesken on hyvä sopia, kuka maksaa ja mitä. Kannattaa myös keskustella siitä, mitä mistä haetaan taloudellista tukea, jos sille on tarvetta.

Sairastuneen läheisen asuessa eri taloudessa omainen saattaa haluta auttaa sairastunutta taloudellisesti. Tällöin on hyvä avoimesti kertoa, missä avustaa ja paljonko. Joskus kumpikin vanhempi antaa aikuiselle lapselle rahaa toisistaan tietämättä. Avoin puhuminen ja sopiminen myös ohjaa sairastunutta ottamaan vastuuta raha-asioistaan. Yksi mahdollinen toimintatapa on ostaa kaupasta ruokaa tai maksaa sovitusti joitain laskuja. Hyvä olisi miettiä myös tasapuolisuutta, esim. perheen muiden lasten kesken

Toisinaan arki käy liian raskaaksi, kun läheisen sairaus tuo huolta tai muuttaa vastuiden jakautumista. Arjen ja elämän kokonaisuutta voi selvittää miettimällä:

 1. Miten arki sujuu?
 2. Onko konkreettista tuen tarvetta, esim. lasten- ja kodinhoitoapu, siivousapu jne.
 3. Millainen on taloudellinen tilanne, onko tarvetta taloudelliselle tuelle?
 4. Millaisiin tukiin, etuuksiin ja palveluihin omainen on oikeutettu – onko näistä riittävästi tietoa?
 5. Tarvitaanko apua hakemusten tekemisessä?
Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti