Avohoito

Kotiin viety hoito, ikoni.

Avohoito

Jos haluat tukea riippuvuuden lopettamiseen, voit hakea apua sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteistä. Niitä ovat esimerkiksi

 • terveysasemat
 • mielenterveys- ja riippuvuushoidon yksiköt.

Katso paikkakuntasi sosiaali- ja terveyshuollon yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarjoamaa apua sanotaan avohoidoksi. Avohoidossa asioit sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa, jotka auttavat sinua eteenpäin, kun haluat eroon riippuvuudesta.

Voit käydä hoidossa joko vain yhden kerran tai jatkuvasti. Jatkuva hoitosuhde kestää niin kauan kuin hoito on tarpeellista.

Jatkuvassa hoitosuhteessa sinulle yleensä nimetään omatyöntekijä. Hänen kanssaan sovit, milloin käyt hoidossa tai milloin keskustelette puhelimitse.

Ennen avohoidon aloittamista sinulle tehdään palvelutarpeen arviointi. Siinä kartoitetaan yksilölliset tarpeesi ja arvioidaan kokonaistilanteesi. Arvioinnin pohjalta sinulle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Avohoidossa tarjotaan seuraavia palveluja:

 • riippuvuuksista vieroittautuminen
 • opioidikorvaushoito ja/tai lääkkeellinen tuki toipumiseen
 • ammattilaisen tarjoama tuki ja apu
 • ryhmätoiminta
 • terapeuttinen tuki
 • ajokorttiseuranta yhteistyössä poliisin kanssa
 • päihdearviot
 • huumausainetestaus (myös yhteistyössä lastensuojelun kanssa)
 • terveysneuvonta.

Löydät lisätietoa riippuvuuksien hoidosta Päihdelinkistä.

Avovieroitus

Avovieroitus

Vieroitushoitoa tarvitset, jos sinun ei ole turvallista lopettaa päihteiden käyttöä omin päin, ilman hoidollista tukea ja ammattilaisen seurantaa.

Vieroitushoidossa ehkäistään ja hoidetaan vieroitusoireita. Samalla huomioidaan päihteiden käytöstä aiheutuneet haitat terveydellesi ja muulle elämällesi.

Vieroitushoitoa voidaan toteuttaa kahdella tavalla:

 • avovieroituksena
 • laitosmuotoisena vieroituksena.

Mielenterveys- ja riippuvuustyön ammattilaiset arvioivat aina yksilöllisesti, kumpi tapa olisi missäkin tapauksessa sopivampi.

Avovieroitus sopii silloin, jos päihteiden käytöstä aiheutuneet vieroitusoireet eivät ole kovin pahoja. Tällöin et tarvitse jatkuvaa seurantaa etkä ympärivuorokautista hoitoa. Avovieroituksen aikana asut kotona.

Avovieroitus koostuu

 • lääkehoidosta
 • mielenterveys- ja riippuvuustyön ammattilaisen vastaanotoista.

Vieroitushoito voidaan aloittaa, jos terveydenhuollon ammattilainen arvioi sinun tarvitsevan hoitoa päihteiden käytön lopettamisesta aiheutuviin vieroitusoireisiin. Vieroitushoitoa voidaan antaa vain, jos olet itse halukas lopettamaan päihteiden käytön.

Jos haluaisit päästä vieroitushoitoon, ota yhteyttä oman alueesi mielenterveys- ja riippuvuustyön yksikköön. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Opioidikorvaushoito ja muu lääkehoito

Opioidikorvaushoito ja muu lääkehoito

Jos olet riippuvainen opioideista, voit saada opioidikorvaushoitoa. Siihen liittyy myös tilannettasi tukeva lääkehoito. Lääkehoidon tarpeen arvioi aina lääkäri.

Jos tarvitset opioidikorvaushoitoa, ota yhteyttä oman alueesi mielenterveys- ja riippuvuustyön yksikköön. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Voit lukea opioidikorvaushoidosta tarkemmin tämän polun kohdassa Tarve opioidikorvaushoidolle.

Ammattilaisen tarjoama tuki

Ammattilaisen tarjoama tuki

Kaikki päihteiden käyttäjät hyötyvät psykososiaalisesta tuesta ja terapeuttisista keinoista. Tarpeet ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja keinoja on useita.

On hyvä muistaa, että akuutissa päihteidenkäyttötilanteessa varsinaisesta psykoterapiasta ei ole hyötyä päihtymystilan vuoksi.

Kun päihteiden käyttö ei ole enää keskiössä, on tärkeää huomioida henkisen kasvun tarve. Kun fyysiset vieroitusoireet ovat väistyneet, tilalle tulevat henkiset ja sosiaaliset vieroitusoireet. Ne kestävät usein pitkän aikaa.

Joskus peliriippuvuus voi olla yksi osa ongelmallista elämäntilannetta. Avohoidon oheen voi ottaa tueksi pelaamiseen erikoistuneen Restart-ohjelman silloin, kun pelaamisen roolia kokonaisuudessa halutaan tutkia tai muuttaa.

Seuraavat asiat ovat toipumisesi kannalta tärkeitä:

 • avun oikea-aikaisuus
 • hoidon yksilöllisyys
 • realistiset, riittävän lyhyen välin tavoitteet
 • mielenterveyden hoito
 • yhteistyö eri toimijoiden välillä
 • tarpeen mukainen hoito.

Jos koet tarvetta ammattilaisen antamaan keskusteluapuun, voit olla yhteydessä oman alueesi päihde- ja riippuvuushoidon yksikköön. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Hoitomuotoja ovat muun muassa

 • motivoiva haastattelu ja motivoivat menetelmät
 • lyhytinterventiot ja kognitiivinen käyttäytymisterapia sekä dialektinen käyttäytymisterapia
 • systeemiset menetelmät
 • 12askeleen ohjelma.

Voit halutessasi tutustua terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston hyväksymään suositukseen alkoholiriippuvuuden hoitamisesta.

Voit halutessasi tutustua terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston hyväksymään suositukseen huumeriippuvuuden hoitamisesta.

Ryhmätoiminta

Ryhmätoiminta

Mielenterveys- ja riippuvuusyksiköt tarjoavat erilaisia ryhmämuotoisia hoitoja. Niitä ovat muun muassa

Osa ryhmätoiminnasta toteutetaan matalan kynnyksen ryhminä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Ohjaamot ja kolmannen sektorin toimijat.

Osa ryhmätoiminnoista on ns. suljettuja ryhmiä. Tällöin sinun täytyy ilmoittautua ryhmään etukäteen mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisen kautta.

Jos sinua kiinnostaa ryhmämuotoinen hoito, ota yhteyttä oman alueesi mielenterveys- ja riippuvuustyön yksikköön. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Terapeuttinen tuki

Terapeuttinen tuki

Terapeuttisen tuen tarve vaihtelee yksilöllisesti. Tukimuotoja ovat

 • dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)
 • kognitiivinen

DKT voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Lyhytterapia taas on aina yksilömuotoista. Palveluja tarjoavat koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Dialektinen käyttäytymisterapia on psykoterapeuttinen hoitomenetelmä, joka on kehitetty aiempien tutkimusten perusteella. Se on pohjimmiltaan käyttäytymisterapiaa, joka tähtää muutokseen. Asiakkaita autetaan luopumaan vaikeuksia aiheuttavista toimintamalleista ja harjoittelemaan uutta, taitavaa käyttäytymistä.

Välttämättömänä osana DKT:aan kuuluvat myös hyväksynnän tavoite ja hyväksyntään tähtäävä työskentely. Hyväksyntää edistetään tietoisen läsnäolon (mindfulness) harjoituksilla ja hyväksyntää viestittävällä vuorovaikutuksella (validaatio). Olennaista on sekä muutoksen että hyväksynnän jatkuva edistäminen ja tasapainottaminen.

Lue lisää DKT:sta Suomen Dialektisen käyttäytymisterapian yhdistyksen sivuilta.

Tutustu myös DKT-taidot-kanavan julkaisemiin videoihin.

Kognitiivinen lyhytterapia perustuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen. Perusajatuksena on, että ihmisen ajattelu, tunteet ja käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa.

Kognitiivisessa lyhytterapiassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ja asiakas työskentelevät tasavertaisessa yhteistyösuhteessa tavoitettaan kohden.

Kyseessä on 5–10 hoitokerran menetelmä. Se toteutetaan mielenterveys- ja riippuvuusyksikössä.

Lue lisää kognitiivisesta lyhytterapiasta Terapiat etulinjaan -hankkeen sivuilta.

Tutustu myös Mielenterveystalon julkaisemaan kognitiivisen lyhytterapian esittelyvideoon.

Jos koet tarvitsevasi terapeuttista apua ja tukea, ota yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiseen tai mielenterveys- ja riippuvuustyön yksikköön. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto. Pohtikaa yhdessä tilannettasi ja selvittäkää, millainen tuki sopisi tarpeisiisi parhaiten.

Ajokorttiseuranta

Ajokorttiseuranta

Lain mukaan lääkärin tulee ilmoittaa poliisille, jos henkilö ei täytä ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön takia. Tässä asiassa lääkärin ei pidä noudattaa salassapitovelvollisuutta.

Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos

 • henkilöllä on päihderiippuvuus, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia kuljettajana
 • henkilö on alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi liikenteelle vaarallinen.

Lääkärin on tehtävä ilmoitus poliisille aina, kun ajokyvyttömyys kestää (lääkärin arvion mukaan) vähintään kuusi kuukautta.

Poliisi voi määrätä, että henkilön tulee hankkia lääkärinlausunto ajoterveydestään. Poliisi voi vaatia lääkärinlausunnon myös päihderiippuvuudesta, jos poliisin tietoon on tullut tapahtuma, johon päihteet liittyvät oleellisesti. Kyseessä voi olla esimerkiksi rattijuopumus tai päihteiden käytöstä johtuva putkapidätys.

Jos kyseessä ovat huumeet, poliisi voi vaatia lääkärinlausuntoa jo yhden ilmi tulleen huumausaineiden käyttökerran perusteella.

Ajokorttiseuranta kestää usein noin kolme kuukautta. Enintään se voi kestää kuusi kuukautta. Arvio tehdään yksilöllisesti.

Ajokorttiseurannassa lääkärikäyntejä on yhteensä kolme, noin 3–4 viikon välein. Seurantaan vaikuttaneet syyt kerrotaan poliisin määräyksessä.

Lääkärikäynneillä henkilöstä selvitetään muun muassa

 • päihteiden käyttöhistoria
 • päihteiden käytön nykytila
 • arviointiin johtaneet syyt
 • psyykkinen vointi
 • lääkitys.

Alkoholin käyttöä pyritään kartoittamaan kyselytesteillä. Niissä henkilö vastaa alkoholinkäyttöään koskeviin kysymyksiin valitsemalla vastausvaihtoehdoista parhaiten sopivan.

Lisäksi veren alkoholipitoisuus mitataan alkometripuhallutuksilla. Tiedot varmistetaan vielä laboratoriokokeilla luotettavuuden lisäämiseksi. Lääkäri kirjoittaa seurantajakson jälkeen myöntävän tai kielteisen lausunnon ajoterveydestä.

Ajokorttiseurantaa toteutetaan mielenterveys- ja riippuvuustyön yksiköissä. Sieltä on myös mahdollista saada lausunto terveysperustaiseen alkolukkoon. Katso mielenterveys- ja riippuvuustyön yksiköiden yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Tutustu ajokorttiseurantaan tarkemmin Päihdelinkin sivuilla.

Päihdearvio

Päihdearvio

Päihdearvion tekeminen perustuu lastensuojelun toimeksiantoon. Päihdearviossa

 • kartoitetaan päihteiden käyttöä erilaisilla testeillä ja keskustelemalla
 • otetaan verikokeita ja tarvittaessa alkometripuhallutuksia.

Päihdearvioita tehdään mielenterveys- ja riippuvuustyön yksiköissä. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Huumausainetestaus

Huumausainetestaus

Huumausainetesti tehdään usein valvotusti otetusta virtsanäytteestä. Näyte arvioidaan heti pikaseulalla, joka näyttää yleisimmät huumausaineet.

Tarvittaessa näyte voidaan lähettää tutkittavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Silloin seulan vastaus on oikeustoimikelpoinen.

Huumausainetesti voidaan ottaa myös verinäytteenä.

Voit tutustua päihdetestauspalveluihin tarkemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

Huumausainetestejä tehdään mielenterveys- ja riippuvuustyön yksiköissä. Katso yhteystiedot tämän polun kohdasta Yhteydenotto.

Terveysneuvonta

Terveysneuvonta

Terveysneuvontatyö on matalan kynnyksen palvelua. Voit käyttää palvelua halutessasi myös anonyyminä.

Terveysneuvontapisteet tarjoavat neuvoja, välineitä ja tukea omasta terveydestä huolehtimiseen. Lisäksi pisteillä autetaan kantamaan vastuuta myös toisten huumeiden käyttäjien hyvinvoinnista.

Palvelu voi vähitellen motivoida sinua hakeutumaan myös muiden hoitopalvelujen käyttöön. Saatat esimerkiksi uskaltautua menemään terveyskeskukseen tai sairaalaan HIV- tai hepatiitti-infektioihin liittyviin tutkimuksiin.

Terveysneuvonnan kautta on helpompaa hakeutua päihdekatkaisu- tai kuntoutushoitoon. Myös opiaattiriippuvaisille tarkoitettuun lääkkeelliseen hoitoon hakeutumiseen on mahdollista saada apua terveysneuvonnasta.

Kanta-Hämeessä on neljä terveysneuvontapistettä:

Forssan TerHO toimii A-klinikan yhteydessä.

Hämeenlinnassa terveysneuvontaa järjestää A-klinikka.

Janakkalan Vinkki toimii Turengin terveysasemalla.

Riihimäellä palvelee terveysneuvontapiste Pumppu.

Lisätietoa terveysneuvonnasta löytyy Vinkki.infon sivuilta.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti