Ajanvaraus kuntoutustarpeen arviointiin

Etähoito mobiililaitteella, ikoni.

Ajanvaraus kuntoutustarpeen arviointiin

Ajanvarauskäytännöt ja yhteydenottotavat vaihtelevat eri kuntoutuspalveluiden välillä. Alle on koottu linkkejä, joiden kautta löydät lisätietoa palvelukohtaisesti.

Lapset ohjautuvat kuntoutustarpeen arvioon toimintakyvyn sekä arjessa esiin tulleiden suoriutumisen ja osallistumisen haasteiden vuoksi. Haasteet voivat johtua esimerkiksi somaattisesta sairaudesta tai kehitysviiveestä. Diagnoosia ei välttämättä tarvita.

Aloite lapsen kuntoutustarpeen arvioinnin tarpeesta voi tulla joko perheeltä tai ammattilaiselta esimerkiksi lastenneuvolasta, varhaiskasvatuksesta, esi- ja perusopetuksessa sekä lapsiperheiden palveluista. Alle kouluikäisten lasten kohdalla lastenneuvolan rooli kuntoutustarpeen arviointiin ohjautumisessa on keskeinen.

Kuntoutustarpeen arvioinnin kokonaisuus muodostuu lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Jos lapsen kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta on kehitysvammapoliklinikalla, huoltajaan ollaan yhteydessä, kun kuntoutustarpeen arviointi on ajankohtainen. Kehitysvammapoliklinikan lääkärin seuranta-ajan varaaminen suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin.

Jos lapsen kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta on erikoissairaanhoidossa, myös kuntoutustarpeen arviointi toteutuu erikoissairaanhoidon käytäntöjen mukaisesti.

Fysioterapia

Fysioterapia 

Lapsen ohjaa fysioterapeutille useimmiten joku seuraavista:

 • neuvola
 • kouluterveydenhuolto
 • muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lapsen vanhempana voit myös ottaa suoraan yhteyttä alueenne fysioterapian ajanvaraukseen. Arvion fysioterapian tarpeesta tekee fysioterapeutti.

Lisätietoja fysioterapiasta sekä yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Puheterapia

Puheterapia  

Lapsen ohjaa puheterapeutille useimmiten joku seuraavista:

 • terveydenhoitaja
 • lääkäri
 • varhaiskasvatuksen tai koulun erityisopettaja
 • oppilashuolto
 • lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijä.

Lisätietoja puheterapiasta sekä yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Toimintaterapia

Toimintaterapia

Lapsen ohjaa toimintaterapeutille useimmiten joku seuraavista:

 • terveydenhoitaja
 • lääkäri
 • varhaiskasvatuksen tai koulun erityisopettaja
 • oppilashuolto
 • lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijä.

Lisätietoja toimintaterapiasta sekä yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Psykologi

Neuvolapsykologi

Neuvolapsykologin palvelut on tarkoitettu

 • lasta odottaville vanhemmille
 • neuvolaikäisille lapsille
 • neuvolaikäisten lasten vanhemmille.

Neuvolapsykologi voi auttaa, kun

 • raskauteen tai synnytykseen liittyvät asiat huolestuttavat
 • raskausaikaan liittyy kuormittavuutta tai kriisejä
 • vanhempi tarvitsee tukea vanhemmuudessaan
 • lapsen kasvuun tai kehitykseen liittyy huolta
 • vanhempi kaipaa tukea ja neuvontaa lapsen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Neuvolapsykologille ohjaudutaan neuvolan terveydenhoitajan, lääkärin, lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden työntekijän – kuten puhe- tai toimintaterapeutin – tai lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kautta.

Perheneuvola

Perheneuvolassa perhettänne palvelevat psykologit ja perheneuvojat. Alle kouluikäisen lapsen kuntoutus tapahtuu usein vanhempien kautta.

Saat perheneuvolasta asiantuntija-apua esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • vanhemmuus
 • parisuhde
 • perheen kriisit ja haastavat elämäntilanteet
 • lapsen oppiminen, kasvu ja kehitys
 • perheen psyykkinen hyvinvointi.

Perheneuvolaan ei tarvitse lähetettä. Voitte päästä asiakkaaksi soittamalla – asuinkunnastanne riippuen – lapsiperheiden palveluohjaukseen tai perheneuvolan puhelinasiointiin. Jos jo olette perheneuvolan asiakkaita, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä omaan työntekijäänne.

Koulupsykologi

Koulupsykologilta lapsi saa asiantuntija-apua muun muassa seuraaviin asioihin:

 • oppiminen, kasvu ja kehitys
 • psyykkinen hyvinvointi
 • haastavat elämäntilanteet.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä joko lapsi itse tai hänen huoltajansa, vanhempansa tai opettajansa.

Koulupsykologin yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöt

Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöt

Lapsi voi tarvita erilaisia apuvälineitä toimintansa ja osallistumisensa tueksi, esimerkiksi liikkumiseen tai kommunikointiin. Apuvälinearviointi tehdään yksilöllisen arvioinnin perusteella yhteistyössä lapsen ja vanhemman kanssa. Kun apuvälineratkaisuja suunnitellaan, otetaan huomioon kansalliset apuvälineiden luovutusperusteet. Lisätietoja apuvälinepalveluista sekä yhteystiedot löydät Oma Hämeen sivuilta.

Joskus lapsen toimintakyvyn rajoitteet edellyttävät myös muutostöitä kotona. Välttämättömistä asunnon muutostöistä voi saada korvausta hyvinvointialueelta kohtuullisten kustannusten osalta. Muutostöistä kerrotaan tarkemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Vammaispalvelujen käsikirjassa.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti