Kuntoutuskäynnit

Hoitaja, ikoni.

Kuntoutuskäynnit

Kuntoutuksen toteuttamisen pohjana on kuntoutussuunnitelma tavoitteineen. Lapsen kuntoutumisen mahdollistumiseksi tarvitaan sekä lapsen itsensä että hänen perheensä ja läheistensä sitoutumista. Kuntoutuksen toteutumistapa ja kesto sekä kuntoutuskäyntien määrä ovat yksilöllisiä.

Kuntoutumista tukevat toimintatavat arjessa

Lapselle on tärkeää monipuolinen, rikas arki, johon hänen on mahdollista osallistua sairaudestaan, vammastaan tai toimintarajoitteestaan huolimatta. Niin kuntoutuksen suunnittelussa kuin osana kuntoutusta käydään vanhempien ja läheisten kanssa läpi arjen tilanteita, joihin kuntoutumista tukevat toimintamallit on kätevää yhdistää.

Kuntouttava terapeutti tai muu työntekijä osallistuu mahdollisuuksien mukaan vanhempien luvalla lapsen monialaisiin yhteistyöpalavereihin. Päiväkodissa ja koulussa järjestettäviä monialaisia yhteistyöpalavereita ovat muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva keskustelu.

Vaikka kuntoutuskäyntien alkamista joutuisi odottamaan, on tärkeää aloittaa lapsen tuki arjessa viiveettä.

Lapsen kuntoutuskäyntien toteutuminen

Kun kuntoutusta suunnitellaan, sovitaan, miten ja missä kuntoutuskäynnit toteutuvat. Ne voivat toteutua esimerkiksi vastaanottokäynteinä, etäkäynteinä tai käynteinä lapsen toimintaympäristössä. Usein ne sisältävät myös terapeutin neuvonta- ja ohjauskäyntejä lapsen kotona, päiväkodissa tai koulussa. Tavoitteista riippuen kuntoutus voi olla joko yksilö- tai ryhmämuotoista.

Kuntoutussuunnitelman mukaisesti lapsen lääkinnällinen kuntoutus voi toteutua perusterveydenhuollossa, ostopalveluna joko palvelusetelillä tai maksusitoumuksella yksityisen palveluntuottajan toimesta tai lapsi voi olla oikeutettu Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Fysioterapia

Fysioterapia 

Alle kouluikäisen lapsen fysioterapia sisältää liikkumisen kehityksen arviointia, ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteena on liikkumisen kehityksen ja iänmukaisten taitojen tukeminen.

Jos lapsi on kouluikäinen, fysioterapia voi sisältää ryhdin ja liikkumisen arviointia, ohjausta ja neuvontaa. Näin edistetään lapsen tuki- ja liikuntaelinterveyttä sekä ehkäistään siihen liittyviä ongelmia.

Fysioterapiassa tehdään yhteistyötä lapsen vanhempien ja mahdollisten muiden lapsen kuntoutukseen osallistuvien terapeuttien kanssa. Tarpeen vaatiessa mukana voi olla myös päiväkodin tai koulun henkilökuntaa.

Fysioterapia voi toteutua

 • fysioterapeutin vastaanotolla
 • fysioterapeutin etävastaanotolla
 • lapsen toimintaympäristössä.
Puheterapia

Puheterapia 

Puheterapia sisältää puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja syömisen vaikeuksien ennaltaehkäisyä ja tutkimista sekä niihin liittyvää ohjausta ja kuntoutusta. Puheterapia painottuu alle kouluikäisten lasten palveluihin.

Puheterapia perustuu lapsen, hänen perheensä ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Kotona tehtävät harjoitukset sekä lapsen toimintaympäristön ohjaaminen ovat olennainen osa puheterapiaa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden ammattilaisten kanssa, joihin voi kuulua esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijät, toimintaterapeutti, neuvolan terveydenhoitaja, lääkäri ja psykologi.

Puheterapia voi toteutua joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.

Toimintaterapia

Toimintarapia 

Toimintaterapiassa tuetaan lapsen suoriutumista toiminnoissa, joita hän harjoittelee omassa ikä- ja kehitysvaiheessaan. Toimintaterapiassa pyritään saavuttamaan lapselle asetetut kuntoutuksen tavoitteet, ottaen huomioon lapsen kehityksellinen taso, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet, mahdolliset aistitiedon käsittelyn erityispiirteet sekä arjessa esiin nousevat haasteet.

Toimintaterapian menetelmiä ovat leikki, karkea- ja hienomotoriset harjoitteet, tehtävät ja pelit. Niiden avulla harjoitellaan muun muassa seuraavia asioita:

 • arjen osallistumiseen tarvittavat motoriset valmiudet ja taidot, kuten tasapaino ja kehonhallinta
 • hienomotoriset toiminnot, kuten kynä- ja saksityöskentely
 • näönvarainen hahmottaminen, kuten rakentelu ja piirtäminen
 • keskittymisen ja tarkkaavaisuuden taidot
 • sosiaaliset taidot
 • tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen.

Toimintaterapiaa toteutetaan vastaanotolla ja/tai lapsen omassa toimintaympäristössä (eli kotona, päiväkodissa tai koulussa). Kuntouttava toimintaterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä lapsen perheen sekä päiväkodin tai koulun kanssa.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus   

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä kuntoutusta. Sitä voidaan tarjota lapselle kehityksellisten vaikeuksien, kuten oppimisvaikeuksien tai neuropsykiatristen häiriöiden, sekä erilaisten neurologisten oireyhtymien yhteydessä. Kuntoutuksen tavoitteena on lievittää lapsen tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia.

Kuntoutuksessa voidaan keskittyä esimerkiksi johonkin seuraavista:

 • vaikeuksia tuottavien ongelma-alueiden harjoittaminen
 • lapsen omien selviytymiskeinojen vahvistaminen
 • oppimisstrategioiden kehittäminen.

Kuntoutuksella tähdätään lapsen toimintakyvyn parantamiseen. Samalla tuetaan lapsen valmiuksia muun muassa opiskeluun.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti