Masennuksen hoito

Masennuksen hoitomuodot ja tavoitteet

Sinulle sopiva hoitomuoto valitaan kanssasi yhdessä ammattilaisen kanssa ja saat tietoa siitä, miten hoitosi etenee. Lievässä masennustilassa monesti riittävät keskustelut tai nettiterapia. Mitä vaikeampi masennustilasi on, sen tärkeämpää on liittää hoitoon mukaan lääkitys. 

Omalla toiminnallasi ja hoitoasi tukevilla toimilla voit myös itse tukea toipumistasi: omahoito on tärkeä osa hoitoasi. Elämäntavoilla, kuten säännöllisellä liikunnalla ja päihteiden käytön minimoinnilla, voit vaikuttaa myös masennusoireisiin. Omahoidon toteuttamisen tueksi tietoa löydät palvelupolun kohdista Omahoito sekä kohdasta Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen.

Masennuksen hoitomuodot voidaan jakaa seuraavasti:

 • Lääkehoito. (Lääkehoidon tukihoitomuotoihin tarvitaan lähete)
 • Psykoterapeuttinen hoito
 • Toiminnallinen terapia
 • Psykososiaalinen hoito: toiminnalliset ryhmät, psykoedukaatioryhmät, vertaistukiryhmät
 • Biologiset hoidot: ECT-hoito, TMS-hoito 
 • Osastohoito

Erilaisista hoitomuodoista on kerrottuna tarkemmin sivun alaosan välilehdillä.

Masennuksen paranemista seurataan mm. erilaisin oirekyselyin: Pitkä masennuskysely BDI/Mielenterveystalo.fi

Hoitomuodot voivat hieman vaihdella sairastuneen iän mukaan:

 • Nuorilla (13-22v)  suositeltavimpia hoitomuotoja ovat psykoterapeuttiset hoidot. Jos hoidon tavoitetta ei saavuteta psykoterapialla 1–2 kuukaudessa, hoitoon liitetään masennuslääkehoito. Lääkehoidon tehoa seurataan hoidon alkuvaiheessa tiheään, noin viikon välein.
 • Työikäisten keskivaikeassa depressiossa toimintakykyyn vaikuttavat mahdollisuus tukeviin työjärjestelyihin ja se, kuinka vaativaa työ on.  Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa työllistymistä, työssä pysymistä tai työhön palaamista sairaudesta huolimatta.
 • Ikääntyneiden keskivaikeaa depressiota voidaan hoitaa psykoterapian avulla. Samoin sähköhoidon (ECT) on todettu olevan tehokas ja turvallinen hoitomuoto myös yli 75-vuotiaille. Masennuslääkitystäkin käytetään, mutta käytettävä lääketyyppi ja annostus on pohdittava suhteessa ikään.

Masennuksen hoidossa on seuraavat kolme vaihetta, joiden kesto vaihtelee yksilöllisesti:

 • Akuuttivaiheen tavoitteena on oireettomuus
 • Jatkohoitovaiheen tavoitteena on estää oireiden palaaminen
 • Ylläpitohoidon tavoitteena on estää uuden masennusjakson puhkeaminen ja se kestää vuosia tai olla pysyvä. Ylläpitohoitoon päätymiseen vaikuttaa masennusjaksojen vakavuus, mahdolliset jäännösoireet ja masennusjaksojen toistuvuus.

Lisätietoa:

Masennuksen hoitomenetelmät/THL

Tietoa sairastuneen läheiselle/Mielenterveystalo.fi

Lääkehoito

Lääkehoito on keskeinen osa masennuksen hoitoa.

Masennuksen lääkehoidossa lääkitys valitaan yksilöllisesti, annosta nostetaan vähitellen ja sen vastetta seurataan 1-3 viikon välein. Saat tietoa lääkkeen vaikutuksista ja mahdollisista haittaoireista. On tärkeää myös kertoa hoitavalle lääkärille tuntemuksistasi lääkkeiden käytön aikana. Lääkehoitoa suunnitellessa on hyvä huomioida ja arvioida myös päihteiden käyttöäsi: päihteiden käyttö voi heikentää tai jopa estää lääkehoitosi tehoa mm. laskemalla elimistösi mielialaa säätelevän hormonin eli serotoniinin tasoa. Otathan vastaanotolla ammattilaisen kanssa keskustellessa ja lääkehoitoasi suunnitellessa siis esiin myös mahdolliseen päihteidenkäyttöösi liittyvät asiat.

Miten masennuslääke valitaan?/Potilaan Lääkärilehti

Masennuslääkkeiden apu oireisiin

 • Masennuslääke ei yleensä tehoa kovin nopeasti, joten sen vaikutukselle kannattaa antaa aikaa. Mielialavaikutuksen alkamiseen kuluu useita viikkoja.
 • Masennuslääkkeillä on kuitenkin todettu olevan nopeaa vaikutusta emotionaalisen tiedon käsittelyssä. Tällä tarkoitetaan, että reaktiivisuus ympäristön negatiivisiin ärsykkeisiin heikkenee. Tätä on havaittu jo 1-7 päivän kuluessa. (Lähde: Duodecim 2020, nro 5

Masennuslääkkeiden vaikutukset tunteiden käsittelyyn (duodecimlehti.fi)

 • Paranemista tapahtuu jopa 12 viikkoon saakka.
 • Mikäli alkavaa hoitovastetta ei ole 4 viikon kohdalla näkyvissä, vaihdetaan lääkettä.
 • Alkuun paranee mieliala, toimintakyvyn paranemisessa kuluu pidempi aika.

Masennuslääkkeiden sivuvaikutukset

Saat lääkäriltäsi tietoa masennuslääkkeiden sivuvaikutuksista ja niitä on tärkeä arvioida yksilöllisesti ja suhteessa niistä saatavan hyötyyn. keskustele tarvittaessa lisää aiheesta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Osastohoito

Erikoissairaanhoidon osastohoidon tarvetta arvioidaan yhdessä ammattilaisten kanssa vastaanottokäynnillä. Jos vastaanotolla arvioidaan, että masennuksen hoitoon tarvitaan erikoissairaanhoidon palveluita, lääkäri tekee lähetteen polikliiniseen hoitoon. Akuutissa tilanteessa eli vaikeassa itsetuhoisuudessa ja vaikeassa ja/tai psykoottisessa masennuksessa voidaan tehdä päivystyslähete osastohoitoon. Jos tilanne vaikeutuu nopeasti virka-ajan ulkopuolella, apua on mahdollisuus hakea yhteispäivystyksestä, jossa arvioidaan osastohoidon tarve.

 • Tahdonvastaisen hoitotarpeen lähetetyyppiä M1 käytetään äärimmäisessä tilanteessa eli jos sairastunut on välittömässä hengenvaarassa, eikä mitään muita hoitokeinoja pystytä käyttämään. Lähettävän tahon lisäksi myös psykiatrisen osaston lääkäri arvioi kiireellisen osastonhoidon tarpeen ennen hoitoon ottamista.
 • Osasto P3P on päivystysosasto, jonka kautta sairaalahoitoon saapuvat lähetteen saaneet aikuispotilaat. Yhtenä hoitoon ohjautumisen syynä voi olla masennus. Hoidon alussa painopiste on mm. psyykkisen voinnin seurannassa ja vuorokausirytmin tukemisessa. Osastohoitoon kuuluu aina lääkärin tekemä tutkimus sekä omahoitajatyöskentely, tarvittaessa esim. laboratoriotutkimuksia, röntgentutkimuksia, sosiaalityöntekijän tapaamiset ja perhetapaamiset. Keskimääräinen hoitoaika on 7 vuorokautta.
 • Päivystysosaston jälkeen hoitoa voidaan jatkaa akuuttipsykiatrian osastolla P5, jossa työntekijät ovat erikoistuneita mielialahäiriöiden hoitoon sekä ECT- hoitoihin.  Hoitoaika määräytyy yksilöllisesti hoidon tarpeen mukaan. Ennen kotiutumista arvioidaan palveluiden tarve ja tarvittaessa järjestetään hoitoneuvottelu yhteistyötahojen kanssa ja sovitaan jatkohoito.

Lisätietoa Psykiatrisesta hoitdosta Kanta-Hämeessä saat Oma Hämeen verkkosivuilta.

Biologiset hoidot

ECT-hoito

Termi ECT on lyhenne sanoista electroconvulsive therapy ja usein siitä käytetäänkin vain nimitystä sähköhoito. ECT-hoidolla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa kevyen nukutuksen ja lihasrelaksaation aikana aivokuorelle johdetaan sähkövirtaa.

 • ECT-hoitoon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä.
 • Ennen sähköhoidon aloittamista lääkäri keskustelee kanssasi hoidon syistä, hyödyistä ja haitoista.
 • Sähköhoidon on todettu olevan tehokas hoitomuoto vaikeissa masennustiloissa.
 • Sähköhoitoa voidaan käyttää myös sairastuneille, joille lääkehoidosta ei ole ollut hyötyä tai joille ei voida lääkehoitoa ei voida esimerkiksi raskauden tai hankalien haittavaikutusten vuoksi toteuttaa.
 • Hoidot toteutetaan Kanta-Hämeen Keskussairaalan ECT-poliklinikalla yleensä 8-12 hoidon sarjana.
 • Toimenpiteestä toipuminen vie yleensä muutaman tunnin. Autolla ajo on kuitenkin kielletty 24 tuntia hoidon jälkeen.
 • ECT-hoito on maksutonta.

ECT-hoitoa koskeva potilasohje

Potilaan osuus

Magneettistimulaatiohoito (TMS)

Magneettistimulaatiohoidossa vaikutetaan aivojen sähköiseen toimintaan pään ulkopuolelta magneetti-impulssien sarjayhdistelmällä, joka saa aikaan pitkäkestoisen hermorata-aktiivisuuden lisääntymisen.

 • Hoitomuodon tehoa ja sopivuutta arvioidaan psykiatrian poliklinikalla, johon tarvitset lähetteen hoitavalta lääkäriltä.
 • Jos päädytään magneettistimulaatiohoitoon, varataan ensin aika pään magneettikuvaukseen. Kuvien avulla määritellään tarkka stimulaatiopaikka.
 • Hoito annetaan psykiatrian poliklinikalla.
 • Hoitomenetelmä on vaaraton ja hyvin siedetty eikä se vaadi anestesiaa eikä seurantaa sairaalassa.
 • Yleisin haittavaikutus on pään pinnallisten lihasten supisteluun liittyvä kipu, päänsärky tai epämiellyttävä tunne hoito-sarjan alussa.
 • Hoitoa annetaan tiiviisti yleensä viiden viikon ajan 5 kertaa viikossa.
 • Hoitokertaan on hyvä varata aikaa n. tunti.
 • Vaikuttavuutta arvioidaan alussa, puolivälissä ja lopussa. Jos toivottavaa vaikutusta ei ole havaittavissa n. 2 viikon jälkeen, hoito lopetetaan. Jos hoito tehoaa, voidaan hoitosarjan jälkeen antaa ylläpitohoitojakso. Ylläpitohoito aloitetaan n. 3 kuukauden päästä ensimmäisen hoitojakson päätyttyä.
 • Hoidosta hyötyvät eniten ensimmäistä masennusjaksoa sairastavat nuoret aikuiset.
 • TMS-hoito on masennuksen hoidossa teholtaan samaa luokkaa tai jopa tehokkaampaa kuin masennuslääkkeillä.

rTMS-hoitoa koskeva potilasohje

Psykososiaalinen hoito

Vertaistukiryhmät

Vertaistukiryhmissä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat saavat tukea toisiltaan. Vertaistukiryhmät saattavat kokoontua kasvokkain tai etänä. Niihin saattaa olla antoisinta osallistua siinä vaiheessa, kun päässyt omassa hoidossaan akuuttihoitovaiheen jälkeiseen tilanteeseen.

 • MIELI ry järjestää ammatillisesta ohjattuja vertaistukiryhmiä, joita järjestetään viikoittain kokoontuvina ryhminä sekä intensiiviryhminä myös etänä.
 • ÄIMÄ ry tarjoaa maksuttomia vertaistukiryhmiä raskauden tai synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsiville äideille. Vertaistukiryhmät/aima.fi
 • FinFami tarjoaa vertaisryhmiä masennukseen sairastuneen omaiselle: Vertaisryhmät/FinFami Kanta-Häme

Yhteisöt tukenasi

 • Walonkulman Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisö Hämeenlinnan kauppakeskus Goodmanin läheisyydessä. Toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenille osallisuuden kokemuksia ja osallistumisen väyliä muun muassa vapaaehtoistoimintaan, mielekkääseen työpainotteiseen päivään, psykososiaaliseen kuntoutumiseen, vertaistukeen, virkistys- ja kulttuuritapahtumiin sekä edunvalvontaan ja ammattitaitoiseen ohjaukseen opinto-, koulutus- ja työllistymispoluille.

Tulossa lisätietoa toiminnallisista ja psykoedukaatioryhmistä.

Nettiterapia

Nettiterapialla tarkoitetaan omalta tietokoneelta tai älylaitteella toteutettavaa hoitoa, jossa terapeutti tukee etenemistäsi. Nettiterapia voi olla ainoana hoitomuotona ja omahoidon tukena tai sitten muun hoidon rinnalla.

 • Masennuksen nettiterapia on tarkoitettu lievästä tai keskivaikeasta masennuksesta kärsiville.
 • Se perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja harjoituksiin, joita voit tehdä itsellesi sopivaan aikaan.
 • Tarkoituksena on tehdä noin tunnin mittaisia istuntoja seitsemän viikon ajan.
 • Tukenasi on nettiterapeutti.
 • Tarvitset lääkärin lähetteen nettiterapiaan pääsemiseksi.
 • Nettiterapia on maksutonta.
 • Masennuksen nettiterapia/Mielenterveystalo
Kuntoutus

Kuntoutuksen neuvonta ja ohjaus

Kuntoutuohjauksessa sinä ja läheisesi saatte tukea ja ohjausta muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Sairastumisen myötä sinulle voi herätä kysymyksiä arjessa selviytymisestä tai tukipalveluiden tarpeesta. Ohjauksessa pyritään löytämään keinot, joilla pystytään tukemaan toimintakykyäsi ja arjen sujuvuutta.

Kuntoutusmuodot kunnissa

Kuntoutusta tarjotaan sekä peruspalveluissa, että psykiatrianpoliklinikoilla yksilö- ja ryhmämuotoisena. Psykiatrianpoliklinikalla tarjotaan muun muassa pitkäaikaista masennusta sairastaville CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) hoitomallia.

 • Se on kognitiivista psykoterapiaa, jota voidaan toteuttaa ryhmämuotoisesti.
 • Kyseessä on Käypä hoito –suosituksessa esitetty terapiamuoto pitkäaikaiseen ja ns. komplisoituneeseen eli vaikeutuneeseen masennukseen.
 • Kanta-Hämeen keskussairaalan psykiatrian poliklinikoilla pidettävä CBASP-ryhmä on tarkoitettu erikoissairaanhoidon piirissä oleville potilaille, joiden masennus on jatkunut yli kaksi vuotta.
 • Kyseessä on 20 käyntikerran suljettu psykoterapiaryhmä.

Psykoterapia

Psykoterapialla pyritään vaikuttamaan masennusta ylläpitäviin mielikuviin, ajattelumalleihin, tunne-elämään, minäkäsitykseen ja toimintatapoihin. Tavoitteena on sairastuneen toimintakyvyn ja työkyvyn edistäminen.

Kuntoutuspsykoterapiaa haetaan Kelan kuntoutuksena.

Päihdepalvelut

Päihdepalveluja tarjotaan Kanta-Hämeessä ennaltaehkäisevästi, korjaavasti sekä haittoja vähentävästi. Pääpaino päihdepalveluiden tuottamisessa on avomuotoista. Katso lisätietoa palvelupolun kohdasta muun ammattilaisen tuki .

Työterveyshuollon hoitomuodot

Työterveyshuollon toimijoilla on myös tarjolla esimerkiksi:

 • työterveyspsykologin palveluja
 • lyhytterapiaa
 • nettiterapiaa

Näiden mahdollisuus riippuu työterveyssopimuksestasi sekä työterveystoimijoiden palveluvalikoimasta. Otathan yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi.

Miten hyvin tämän kohdan antama tieto auttoi sinua?
 • Erittäin hyvin 
 • Melko hyvin 
 • Melko huonosti 
 • Erittäin huonosti